2013. gada 14. martā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 5. 2013. gada 14. martā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 2. Par dzīvokļu jautājumiem.
 3. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisijas nolikumu.
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr.5. 2013. gada 14. martā plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Grīvlejas».
 2. Par nekustamā īpašuma «Vīles» sadalīšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma «Dižpumpuri» sadalīšanu un apvienošanu.
 4. Par nekustamā īpašuma «Grāvmeži» sadalīšanu un apvienošanu.
 5. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr. 66.
 6. Par saistošajiem noteikumiem «Par koku ciršanu ārpus meža».
 7. Par V.A.iesnieguma izskatīšanu
 8. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.03.11.2013._gada_14._marta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki