2013. gada 18. aprīlī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Linda Pavlovska sasauc komitejas sēdi Nr. 4 2013. gada 18. aprīlī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par biedrības Kolkas sporta klubs iesniegumu.
 2. Par biedrības «Jauniešu klubs» iesniegumu.
 3. Par biedrības «Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centrs «Zītars»» iesniegumu.
 4. Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».
 5. Par piedalīšanos ELFLA projektā atbalsta programmas projektu konkursā «Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde.
 6. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu konkursā (Ielu apgaismojuma rekonstrukcija «Valkmaļi» – «Līči» Kolkā).
 7. Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (Aprūpes nams «Stacija»).
 8. Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» («Zēņu dīķa» teritorijas labiekārtošana).
 9. Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (Sporta aprīkojums).
 10. Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam Dundagas novadā.
 11. Par naudas balvu piešķiršanu izglītojamiem un pedagogiem.
 12. Par stipendiju piešķiršanu izglītojamiem.
 13. Par gada pārskatiem:
  1. SIA «Ziemeļkurzeme»,
  2. SIA «Kolkas Ūdens»,
  3. SIA «Dundagas veselības centrs».
 14. Par finansējumu autovadītāju apmācības apmaksai vidusskolā.
 15. Par PII «Kurzemīte« bērnu laukumā esošo lietu atjaunošanu.
 16. Par telpu nomas līgumu ar biedrību «Dundagas aprūpes nams «Stacija»».
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.04.15.2013._gada_18._aprili.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki