2013. gada 25. aprīlī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska izsludina domes sēdi Nr. 7. 2013. gada 25. aprīlī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Gada pārskata apstiprināšana par 2013. gadu (revidenta ziņojums).
 2. Novada domes izpilddirektores un priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 3. Par biedrības Kolkas sporta klubs iesniegumu.
 4. Par biedrības «Jauniešu klubs» iesniegumu.
 5. Par biedrības «Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centrs «Zītars»» iesniegumu.
 6. Par dalību projektu konkursa 5. kārtā Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (Dundagas pils informatīvo norāžu, stenda uzstādīšana un mājas lapas izveide).
 7. Par dalību projektu konkursa 5. kārtā Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (Dundagas kultūras pils amatiermākslas kolektīvu radošās darbības atbalsts).
 8. Par piedalīšanos ELFLA projektā atbalsta programmas projektu konkursā (Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde.
 9. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu konkursā (Ielu apgaismojuma rekonstrukcija «Valkmaļi» – «Līči» Kolkā).
 10. Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (Aprūpes nams «Stacija»).
 11. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu konkursā («Zēņu dīķa» teritorijas labiekārtošana).
 12. Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (Sporta aprīkojums).
 13. Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam Dundagas novadā.
 14. Par gada pārskatiem:.
  1. SIA «Ziemeļkurzeme».
  2. SIA «Kolkas Ūdens».
  3. SIA «Dundagas veselības centrs».
 15. Par PII «Kurzemīte» bērnu laukumā esošo lietu atjaunošanu.
 16. Par telpu nomas līgumu ar biedrību «Dundagas aprūpes nams «Stacija».
 17. Saistošo noteikumu «Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu» pieņemšana.
 18. Par nosaukuma piešķiršanu «Lielgrabi».
 19. Par nekustamā īpašuma «Grīvlejas» sadalīšanu.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Medņi».
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Valdnieki».
 22. Par detālplānojuma projekta īpašumam «Steķi» nodošanu publiskajai apspriešanai.
 23. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
 24. Par zemju nomu.
 25. Par telpu nomu Pils ielā 9.
 26. Par telpu nomu Mazirbes internātpamatskolā un Kolkas pamatskolā.
 27. Par dalību Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu tūrisma kataloga 2014. gadam izdošanā.
 28. Par telpu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai.
 29. Par dzīvokļu jautājumiem.
 30. Par Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar riska ģimenēm.
 31. Par novada vēlēšanu komisiju.
 32. Par Finanšu komitejas sastāvu.
 33. Par atļauju apvienot amatus.
 • Dažādi jautājumi.

Sagatavotie projekti:

Lejuplādēt protokolu

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.04.23.2013._gada_25._aprili.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki