2013. gada 23. maijā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska sasauc domes sēdi Nr. 10 2013. gada 23. maijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētājas ziņojums par domes lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par aizņēmumu Dundagas pils pagalma rekonstrukcijai.
 3. Par nekustamā īpašuma «Jūras Pērles» iznomāšanu.
 4. Par nomas maksu nekustamam īpašumam «Jūras pērles».
 5. Par telpu nomu Kolkas Tautas namā.
 6. Par ikmēneša pabalstu.
 7. Par papildus finansējumu PII «Kurzemīte» darbības nodrošināšanai jūlijā.
 8. Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem.
 9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dundagas vidusskolai, lai nodrošinātu auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu 10.-12.klašu audzēkņiem.
 10. Par dalību projektā «Development an_d Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area».
 11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai «Randalist».
 12. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu «Kauguri», «Pernītes», «Lāse».
 13. Par nekustamā īpašuma «Kūri» sadalīšanu.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Uzpiļkalni».
 15. Par nekustamā īpašuma «Gabriēla» sadalīšanu.
 16. Par deleģēšanas līgumu.
 17. Par I.Dz. iesniegumu – lēmuma pārsūdzēšana.
 18. Dundagas vidusskolas uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās.
 19. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
 20. Par grozījumiem Atlīdzības nolikumā.
 21. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
 • Dažādi jautājumi

Lejuplādēt protokolu

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.05.20.2013._gada_23._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki