2013. gada 19. jūnijā

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc komitejas sēdi Nr. 8 2013. gada 19. jūnijā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aivaram Bergam.
 2. Par nekustamā īpašuma «Ogliņi» iegūšanu īpašumā.
 3. Par nekustamo īpašumu «Gabriēla».
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pūces».
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Mežvidi».
 6. Par nosaukuma piešķiršanu «Kaļķu lauki».
 7. Par nekustamā īpašuma «Kļavnieki» sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Vārpas» un «Strautmaļi».
 9. Par īpašuma «Sūtnieku māja» pārņemšanu.
 10. Par projektēšanas arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s Latvijas Valsts meži biroja ēkas projektēšanai zemes vienībās ar kadastra numuru 8850 020 0515 un 8850 020 0222.
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc komitejas sēdi Nr. 8. 2013. gada 19. jūnijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.
 2. Par finansēm mācību līdzekļu iegādei Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā.
 3. Par dzīvokļu jautājumiem.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.06.18.2013._gada_19._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki