2013. gada 24. oktobrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi Nr. 19 2013. gada 24. oktobrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
 2. Par Dundagas novada domes noteikumiem «Medību tiesību piešķiršanas noteikumi»
 3. Saistošie noteikumi «Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem».
 4. Par iestādes vadītāja vietnieka amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
 5. Par optisko pieslēgumu.
 6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 20 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā.
 7. Par dienesta braucienu uz Čehiju.
 8. Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Mazauces».
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Trumpas».
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Jaunbrieži.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Dižpriedes» un «Liblabā».
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mežrukši».
 14. Par nekustamo īpašumu «Čakstītes» un «Alnīši» sadalīšanu.
 15. Par detālplānojuma nekustamam īpašumam «Steķi» apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma «Ceplīši» sadalīšanu.
 17. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu.
 18. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā.
 19. Par Apbalvojumu komisiju.
 • Dažādi jautājumi.
  • Ziņojums par dalību Latvijas Piļu un muižu asociācijā.

Lejuplādēt saistošo noteikumu projektus:
«Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem»,
Grozījumi Dundagas novada domes 27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20 «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā»

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.10.21.2013._gada_24._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki