2013. gada 14. novembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi nr. 13 2013. gada 14. novembrī plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par kultūras-tūrisma projektu – vasaras brīvdienu izbraucienu Kurzemē.
 2. Par dalību EEZ programmas finansētā projektā «Kultūra un dabas mantojuma saglabāšana».
 3. Par dzīvokļu jautājumiem.
 4. Par darba grupas »Kolkas pamatskolas attīstībai» ziņojumu.
 5. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 6. Par ilgstošo sociālo aprūpi A.O.
 7. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm nolikumā.
 8. Par telpām Sociālajam dienestam.
 9. Par amata vietas izveidi pansijā «Jaundundaga».
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domesAttīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi nr. 13 2013. gada 14. novembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē «Jaunkalni–2».
 2. Par pašvaldības zemju īpašumiem.
 3. Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pils ielas apbūve».
 5. Par nekustamā īpašuma «Bāriņi–1» sadalīšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma «Bāriņi–1» vēl nodalāmas zemes. vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004 iegūšanu īpašumā.
 7. Par nekustamā īpašuma «Uzpiļkalni» sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Brūklenāji».
 9. Par SIA «Kolkas Ūdens» komercdarbību.
 10. Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām finanšu līdzekļu izlietojuma atzinumu Dundagas novadā.
 11. Par medību nomas platībām.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.11.11.2013.gada_14._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki