2013.gada 23. novembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 23 2013. gada 28. novembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par pašvaldības ceļu nosaukumu maiņu.
 3. Par ugunsdzēsēju automašīnas izslēgšanu no pašvaldības bilances.
 4. Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā.
 5. Par finansējumu pašvaldības darbinieku gada noslēguma pasākumam.
 6. Par kultūras tūrisma projektu — vasaras brīvdienu izbraucienu Kurzemē.
 7. Par dalību EEZ programmas finansētā projektā «Kultūra un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana».
 8. Par saistošajiem noteikumiem «Par speciālajiem pabalstiem».
 9. Par saistošajiem noteikumiem «Par ģimenes vai atsevišķi. dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».
 10. Par darba grupas «Kolkas pamatskolas attīstībai» ziņojumu.
 11. Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.
 12. Par sadarbību ar Žambergas pašvaldību Čehijā.
 13. Par ēdināšanas maksas noteikšanu PII «Kurzemīte».
 14. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības infrastruktūras objektiem.
 15. Par papildus finansējumu administratīviem pasākumiem.
 16. Par bioloģisko aktīvu vērtību.
 17. Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē «Jaunkalni–2».
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pils ielas apbūve».
 19. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Bāriņi».
 20. Par nekustamā īpašuma «Bāriņi-1» sadalīšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma «Bāriņi–1» vēl nodalāmas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004 iegūšanu īpašumā.
 22. Par nekustamā īpašuma «Uzpiļkalni» sadalīšanu.
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Brūklenāji».
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Silmaļi».
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Veidnieki».
 26. Par grozījumiem Dundagas novada domes 24.10.2013. lēmumā nr. 239 «Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Trumpas».
 27. Par SIA «Kolkas Ūdens» komercdarbību.
 28. Par medību nomas platībām.
 29. Par īpašuma tiesību atjaunošanu.
 30. Par dzīvokļu jautājumiem.
 31. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 32. Par ilgstošo sociālo aprūpi A.O.
 33. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm nolikumā.
 34. Par grozījumiem Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valdes nolikumā.
 • Dažādi jautājumi.

Lejuplādēt sēdes protokolu un tā pielikumus

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.11.26.2013.gada_23._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki