2013. gada 5. decembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi nr. 14 2013. gada 5. decembrī plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par līdzfinansējuma palielināšanu projektam.
  2. Par ēdināšanas maksu PII «Rūķītis».
  • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi nr. 14 2013. gada 5. decembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pētermači».
  2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Briņķi».
  3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Vecvagari».
  4. Par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.
  5. Par pareizticīgo baznīcas jumta remontu.
  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.12.05.2013._gada_5._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki