2013.gada 19. decembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 24 2013. gada 19. decembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA «Kolkas ūdens» īpašumam un atbrīvošanu no NĪN maksas.
 3. Par SIA «Kolkas Ūdens» ūdenspiegādes tarifu aprēķiniem .
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Kolkas ev.-lut. draudzes nekustamam īpašumam.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumiem.
 6. Par izdevumiem estrādes būvniecībai.
 7. Par ēdināšanas diferencēšanu Kolkas pamatskolā.
 8. Par auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu apmaksu Dundagas vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem.
 9. Saistošo noteikumu «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadam» pieņemšanu.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pētermači».
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Briņķi».
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Vecvagari».
 13. Par nekustamā īpašuma «Sūniņi» sadalīšanu un apvienošanu.
 14. Par nekustamā īpašuma «Paijas» sadalīšanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Juijas».
 16. Par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
 17. Par pareizticīgo baznīcas jumta remontu.
 18. Par bērnudārza jumta rekonstrukcijas tehniskā risinājuma maiņu.
 19. Par papildus līdzekļiem projekta līdzfinansējumam biedrībai «Dundagas aprūpes nams «Stacija»».
 20. Par sociālo aprūpi V.M..
 21. Par privātpersonas iesniegumu.
 22. Par aizdevuma atmaksu «Zītari» jumta remontam .
 23. Par Koplīgumu.
 24. Par video kamerām.
 25. Par decembra algu izmaksu decembrī.
 26. Par automašīnas nomas līguma termiņa izbeigšanos.
 27. Par budžeta grozījumiem.
 28. Par Dundagas novada pašvaldības izpildvaras struktūru.
 29. Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā.
 30. Par grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā.
 • Dažādi jautājumi
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.12.16.2013.gada_19._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki