Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta nr.
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/004

Projekta gala termiņš 31.03.2013.

Sasniegts projekta mērķis- nodrošināta kvalitatīva plānošanas dokumentu un pašvaldības saistošo noteikumu sagatavošana. Veikti grozījumi Dundagas novada teritorijas plānojumā un gatavoti vienoti apbūves noteikumi. Izstrādātas, uzturētas un aktualizētas novada teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, sagatavotas tematiskās kartes novada plānošanas dokumentiem, pārraudzītas iesniegto detālplānojumu un ierīcības projektu dokumentācijas, sagatavoti normatīviem aktiem un juridiskai tehnikai atbilstoši saistošie noteikumi.

Projekta gaita

Saskaņā ar 12.11.2010. noslēgto vienošanos Nr. 1DP/1.5.3. 1.0/10/IPIA/VRAA/004/049 par Eiropas Savienības fonda projektu, to īsteno no 2010. gada 12. novembra līdz 2013. gada 31. martam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 18 500. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmām izmaksām.

Sākot no vienošanās noslēgšanas brīža finansējuma saņēmējs reizi pusgadā iesniedz aģentūrā projekta progresa pārskatu par sasniegtiem rezultātiem aktivitāšu ietvaros. Progresa pārskats tiek iesniegts šādos termiņos līdz 15.06.2011., 15.12.2011., 15.06.2012., 15.12.2012. un 31.03.2013.

Sešu mēnešu laikā no avansa izmaksas brīža aģentūrā iesniedz maksājuma pieprasījumus saskaņā ar avansa izlietojuma deklarēšanas termiņiem: 21.03.2011., 20.06.2011., 19.09.2011., 19.12.2011. un 19.03.2012.

Maksājumu pieprasījumi aģentūrā iesniedz saskaņā ar grafiku: 18.06.2012., 17.09.2012., 17.12.2012. un 31.03.2013.

Finansējuma saņēmējs par katru kalendāro gadu, kurā tiek sasniegtas auditējamās vērtības projekta horizontālo prioritāšu ieviešanā, iesniedz aģentūrā ikgadējo pārskatu par horizontālo prioritāšu ieviešanu. Ikgadējais pārskats par horizontālo prioritāšu ieviešanu tiek iesniegts līdz nākamā gada 15. janvārim.

Piecu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma saņemšanas finansējuma saņēmējs par katru gadu ne vēlāk kā līdz nākamā gada 20. maijam iesniedz aģentūrā projekta pēcieviešanas pārskatu.

Pašvaldībā sākuši darbu divi jauni speciālisti

Dundagas novada Dome 2010. gadā iesniedza projekta pieteikumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā finansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības Sociālā fonda programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība. Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanas projektā bija paredzēts finansēt divu pašvaldības darbam vajadzīgo speciālistu atalgojumu. Lietpratējus izvēlējās konkursa kārtībā.

09.12.2010. darbu pašvaldībā uzsāka juriskonsults Aigars Šturms, 21.03.2011. — ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Dairis Runcis.

Juriskonsulta pienākumos ietilpst sagatavot pašvaldības saistošos noteikumus un piedalīties to uzraudzībā, no juridiskā viedokļa vērtēt pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista pienākumos ir izstrādāt, uzturēt un aktualizēt novada teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, sagatavot novada attīstības programmas tematiskās un teritorijas plānojuma kartes, pārraudzīt iesniegto detālplānojumu un ierīcības projektu dokumentācijas.

Gunta Abaja, projekta vadītāja

projekti/dundagas_novada_pasvaldibas_administrativas_kapacitates_stiprinasana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki