Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums

ezf_logo.jpg

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam «Vietējās attīstības stratēģija» ieviešanai.

Projektus pieņems no 2013. gada 3. aprīļa līdz 2013. gada 3. maijam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa telefonu 26194609 vai 28646518.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības interneta vietnē www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba, vai zvanīt pa tālruni 26194609 EZF administratīvajai vadītājai Mārai Zadiņai, vai — 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienests interneta vietnē www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu e-pastā: lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošanai» šādām aktivitātēm un rīcībām. Piešķirtais publiskais finansējums ir Ls 123 723,02.


1. Aktivitāte: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

1.1. Rīcība: Ciematu atjaunošana un attīstība

Pieejamais finansējums ir Ls 99 704,95.

Mērķis: Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta pašvaldības ceļu seguma, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana vai uzlabošana ciematu teritorijās.

Kultūras, sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju pieejamības un labiekārtošanas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana. Tradicionālās piekrastes zvejniecības rīku mantojuma eksponēšana. Pludmales pieejamība un labiekārtošana. Vietējo tirgus vietu teritoriju labiekārtošana.

Virszemes ūdeņu atklāto novadgrāvju, dīķu izveidošana, rekonstruēšana un tīrīšana, uzlabojot dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.


2. Aktivitāte: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

2.1. Rīcība: Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

Pieejamais finansējums ir Ls 24 018,07.

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīti – tūristu pulcēšanās, atpūtas un nakšņošanas vietu labiekārtošana (informācijas centri, stendi, norādes, soliņi, atkritumu savākšanas vietas, tualetes, servisa mājas, ugunskura vietas, aktīvās atpūtas laukumi, peldvietas, kempingu laukumi). Vietējo zivsaimniecību produkciju piedāvājumu risinājumi un to nodrošināšana (aukstuma iekārtas zivju uzglabāšanas nodrošināšanai, tirdzniecības stendi). Zivsaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas atbalsta pasākumi piekrastes tūristiem.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/2013.03.05.projektu_konkursa_4._karta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki