Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta

elfla.jpg

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums.

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa 5. kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». Piešķirtais finansējums ir Ls 97 394,89) šādām rīcībām:


1. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

1.1. «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem»

Pieejamais finansējums ir Ls 23 872,93.

Mērķis: Radīt vietējiem iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus vai uzlabot esošos.

Risinājuma iespējas: Tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

Sabiedrības sociālo pakalpojumu un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana — telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde sporta un veselības veicināšanas pasākumu un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Tirgus pieejamības nodrošināšana vietējo sīkražotāju produkcijai — darbnīcu un darba telpu izveide un labiekārtošana vietējo amatnieku un sīkražotāju darbības atbalstam. Darbarīku un iekārtu iegāde. Produkcijas reklāmas pasākumu atbalsts — stendu iegāde vai izgatavošana, ražojumu izvietošanai.

Informācijas centru izveide un labiekārtošana. Informācijas stendu un norāžu izveide. Interneta lapu izveide, vietējās iniciatīvas pasākumu un sasniegumu popularizēšana.


2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1 «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem»

Pieejamais finansējums ir Ls 48 294,56.

Mērķis: Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.

Risinājuma iespējas: Tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātē tiek atbalstīta atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana — bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu un dabas izziņas takas un veloceliņi, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un, kapsētu labiekārtošana.

Sabiedrības iniciatīvas centru izveide un labiekārtošana — rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri. Telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde pasākumu nodrošināšanai.

Aktivitātē tiek atbalstīta vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšana un atjaunošana. Novadnieku ekspozīciju izveide, publisko kolekciju eksponēšana, popularizēšana.

Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana. Apmācību un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.


3. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana; iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībām ir Ls 25 227,40.

3.1. Aktivitāte: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana. Tehnikas iegāde audzēšanas procesa nodrošināšanai. Saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes iekārtu iegāde vai izveide.

3.2. Aktivitāte: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. Iepirktās un saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes, pārstrādes iekārtu iegāde vai izveide.

Projektus pieņems no 2013. gada 3. aprīļa līdz 2013. gada 3. maijam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa telefonu 28646518.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības interneta lapā https://www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa tālruni 28646518 ar koordinatori Anci Remesu, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienests interneta lapā www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespēja elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu projekta iesniegumu pa e-pastu, adrese: lad@lad.gov.lv.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/2013.03.05.projektu_konkursa_5._karta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki