Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»

Projekta līguma numurs Nr.2010/0015/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/013.

Dundagas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana». īstenošanu termiņā no 2010. gada 6. aprīļa līdz 2011. gada 30. septembrim.

Projekta kopējās apstiprinātās un attiecināmās izmaksas sastāda Ls 98392,00. No kopējām attiecināmajām izmaksām ERAF finansējums sastāda 85%, bet pašvaldības budžeta finansējums no kopējā attiecināmām izmaksām sastāda 15%.

Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām optimālus mācību un sadzīves apstākļus, kā arī radīt skolas pedagogiem atbilstošu darba vidi, lai viņi varētu pinvērtīgi īstenot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Lai to nodrošinātu, nepieciešams:

  1. rekonstruēt un renovēt skolā 19 mācību un sadzīves telpas;
  2. nodrošināt mācību telpas ar audzēkņu augumam un speciālām vajadzībām nepieciešamām mēbelēm, mācību materiāliem un aprīkojumu;
  3. pārveidot skolas ieejas kāpnes izbūvējot papildus slīpo plakni (pandusu).

2010.gada 10. jūnijā Dundagas novada dome un SIA «ERTEKS», pamatojoties uz iepirkuma «Mazirbes speciālās internātpamatskolas telpu vienkāršotā renovācija mācību telpu uzlabošanai» (identifikācijas Nr. DND — 2010/13 ERAF) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu noslēdza līgumu par Ls 69261,79.

27.07.2010. g. projekta ietvaros, pamatojoties uz 2010. gada 10. jūnija līguma Nr. 17/2010, 10.1. punktu, noslēdza Vienošanos par papildus darbiem saskaņā ar tāmi Nr.3/DND/2010 un paskaidrojuma rakstu papildus būvdarbiem Mazirbes speciālās internātskolas elektrosistēmas rekonstrukcijas un 1.stāva koridora un ēdamzāles grīdas un seguma ierīkošanai par kopējo summu ar PVN Ls 6591,34. 1. septembrī SIA «ERTEKS» bija paveicis darbus par 72,56%. Renovācija veikta 14 telpās, 2. stāva koridorā, kāpņu laukumā, pielāgots ieejas mezgls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veikta 2. stāva griestu pārseguma siltināšana.

Mazirbes speciālās internātpamatskolas 19 mācību un sadzīves telpas, un skolas ieejas kāpnes pēc vienkāršotās renovācijas pieņemtas ekspluatācijā 30.10.2010.

Grozījumi Nr. 1 projekta līgumā Nr.2010/0015/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/013.

Dundagas novada dome un Valsts izglītības attīstības aģentūra 27.05.2011. parakstīja Vienošanos par grozījumiem projekta līgumā, pamatojoties uz grozījumiem MK 2008. gada 11. novembra noteikumos nr. 940 «Noteikumi par darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitāti «Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»» 14. punktu, ka ERAF finansējuma apjoms ir 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Dundagas novada pašvaldības Publisko iepirkuma komisijas sēdē 2011.gada 30. maijā nolēma apstiprināt nolikumu «Mēbeļu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai», identifikācijas Nr. DND/2011/10/ERAF. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2011.gada 13. jūnija plkst.15:00 Dundagas novada domes kancelejā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā, LV – 3270.

Iepirkumu procedūrā «Mēbeļu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai», identifikācijas Nr. DND/2011/10/ERAF uzvarējis IK „RITME“, kurš piedāvāja veikt piegādi par Ls 9020,24 ar PVN. Lēmums pieņemts 28.06.2011.

Īstenots projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana», projekta līguma Nr.2010/0015/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/013.

Projekta mērķis ir sasniegts, jo izremontētas 19 mācību un sadzīves telpas, rekonstruēta 1 skolas ieeja un aprīkotas 9 mācību telpas ar 9 mēbeļu komplektiem. Radīti bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām optimāli mācību un sadzīves apstākļi. Skolas pedagogiem radīta atbilstoša darba vide, lai varētu pilnvērtīgi īstenot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas Ls 85 971,36.

projekti/projekts_mazirbes_specialas_internatpamatskolas_infrastrukturas_un_aprikojuma_uzlabosana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki