Mana sociālā atbildība. (My social responsibility)

Universālais dizains Projekta numurs: LLIV-322


Visi projekta dokumenti pieejami šeit

Vasarā projektā «Mana sociālā atbildība»

 • 21. V Kurzemes plānošanas reģiona kampaņas ietvaros Dundagā notiek rīkots pasākums, iesaistot Dundagas pagasta iedzīvotājus, vides pielāgošanai Universālā dizaina principiem. Pasākumā piedalās Dundagas pašvaldības, SAC «Dundaga», SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novada Sociālā dienesta un Dundagas vidusskolas pārstāvji.No vidusskolas piedalās divi 10.klases skolēni , kuri vēlas rakstīt Zinātniskās pētniecības darbu par vides pieejamību Dundagas centrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 • 11. VI projekta «Mana sociālā atbildība» PP5 koordinatore Daina Freiberga un grāmatvede Agita Vagenmeistere Dundagā tiekas ar projekta «Mana sociālā atbildība» vadītāju Ingu Kalniņu un Kurzemes plānošanas reģiona projektu grāmatvedi Evitu Taupmani pārrunājot projekta dokumentāciju un pārskatu neskaidrības.

Daina Freiberga, Projekta LLIV-322 PP5 koordinatore

d.m.Y H:i · 0 Comments

Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām

Rudens mēnešos semināros «Cilvēku ar invaliditāti vajadzības un integrācijas iespējas» apmācīti vairāk nekā simt kurzemnieku. Semināri notika piecās Kurzemes vietās: Skrundā, Īvandē, Bernātos, Ziru pagastā un Rojā. Tos kopumā apmeklēja 140 pārstāvju no Kurzemes reģiona bērnu un pieaugušo sociālās aprūpes centriem, sociālajiem dienestiem un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības un pašvaldību iestādēm.

Seminārā lektori stāstīja par raksturīgākajām ikdienas vajadzībām un grūtībām cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem dzīvē. Grupu darbos un diskusijās semināra dalībnieki meklēja iespējas šo cilvēku ikdienas apstākļu uzlabošanai un atvieglošanai un labākai viņu iekļaušanai sabiedrības norisēs.

Lejuplādēt semināra izdales materiālus.

Novembrī arī uzsāktas apmācības par ikvienam pieejamākas un saprotamākas vides nodrošināšanu — par universālā dizaina principu izmantošanu, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Bija uzaicināti Kurzemes reģiona izglītības iestāžu, pašvaldību (īpaši teritorijas plānošanas, būvvaldes u.tml.), medicīnas iestāžu, nevalstisko organizāciju un sociālās nozares iestāžu pārstāvji, to skaitā sociālās aprūpes centru, bērnu sociālās aprūpes centru, sociālo dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieki.

Universālā dizaina pieeja Latvijā ir jauna un maz zināma, tādēļ ir ļoti nozīmīgi par to izglītot un informēt sabiedrību. Ar universālo dizainu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez vajadzības to papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.

Turpmākās apmācības par universālo dizainu:

 • viesu namā «Chill Inn», Bernātos 2012. gada 20., 21 un 27. decembrī;
 • viesnīāa «Mare», Rojā 17., 18. un 28. decembrī;
 • Īvandes muižā 2013. gada janvārī un februārī.

Dalība seminārā it bezmaksas. Semināra ilgums ir trīs dienas jeb 18 stundas. Nepieciešamības gadījumā apmaksā dalībnieku nakšņošanu. Semināra dalībniekiem izsniedz apliecinājumus par dalību. Lai pieteiktos semināram, elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta pa e-pastu ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Papildu ziņas pa tālruni 29579488.

Seminārus rīko Kurzemes plānošanas reģions Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projektā Nr. LLIV-322 «My Response». Projektu Kurzemes plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tas ilgs 24 mēnešus — līdz 2014. gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir € 1 137 609,23, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece, sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis 29579488, ilze.arniece@kurzemesregions.lv
Kurzemes plānošanas reģions

d.m.Y H:i · 0 Comments

Darba grupas sanāksme Kuldīgā

Kuldīgā 14.08.2012. notika projekta darba grupas trešā tikšanās. Darba kārtībā bija komunikācijas jautājumi projektā – gan partneru savstarpējās komunikācijas organizēšana, gan projektā plānotā komunikācija ar sabiedrību un projekta publicitātes pasākumi, kas ir būtiska darba daļa, lai aktivizētu sabiedrību un pievērstu tās uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Projektā ir uzsākusi darbu sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ārniece. Ilze iepazīstināja partnerus ar projekta publicitātes plāna detaļām un katra partnera atbildību plāna ieviešanā.

Publicitātes pasākumu mērķi projektā «Mana sociālā atbildība» ir:

 1. Informācijas izplatīšana un sabiedrības izglītošana par invalīdu vajadzībām, Universālo dizainu un sociālo integrāciju,
 2. Informācijas apmaiņa starp dažādām projekta īstenotāju grupām,
 3. Uzmanības piesaistīšana projekta aktivitātem un rezultātiem, lai aktivizētu projekta partneru rīcību sociālajā darbā.

Lielākais projekta uzsvars tiks likts uz informācijas izplatīšanu par sociālo integrāciju un Universālo dizainu kā līdzekli, kas nodrošina invalīdu galvenās vajadzības. Plānoti 30 analītiski raksti mēdijos, divu jaunu interneta lapu izveidošana, divu videofilmu uzņemšana un translācija televīzijā, sociālā kampaņa pašvaldībās un semināri.

Projekta koordinators Guntis Kļaviņš
20.08.2012


Pirmā videokonference

2012.gada 19.jūnijā projekta partneri pirmo reizi rīkoja darba grupas tikšanos virtuālā interneta vidē, izmantojot bezmaksas programmu Skype. Šādas tikšanās projektā ir plānotas gan darba grupas, gan vadības grupas komunikācijai, lai taupītu laiku, kas fiziski būtu jāpavada ceļā, un taupītu naudu, ko būtu jāizlieto transporta vajadzībām. Skype šodien piedāvā gan balss, gan videoattēla pārraidi.

Pirmās videokonferences darbs visiem partneriem sākās ar tehnisko risinājumu meklējumiem, jo saslēgt grupā 13 dalībniekus nebija viegli, tomēr darbs tika izdarīts un darba grupas dalībnieki varēja savstarpēji apmainīties ar informāciju par pirmajiem paveiktajiem pasākumiem un ziņot par pastāvošajām problēmām.

Dundagas novada pašvaldības Būvvalde ir konstatējusi nepilnības tehniskā projekta «Lifta šahtas piebūve pie Dundagas slimnīcas ēkas fasādes» risinājumos, un projekta dokumentācija ir nodota precizēšanai autoram. Par to tika informēti projekta partneri. Skrundas novada pašvaldība, kas piedalās projektā ar tādu pašu infrastruktūras tehnisko projektu kā Dundagā, pastāstīja, kā Skrundā risina projekta dokumentu uzlabošanu.

Projekta vadītāja Inga Kalniņa iepazīstināja partnerus ar projekta finanšu vadītāju Evitu Taupmani, kas būs pašvaldību grāmatvežu palīgs projekta finanšu atskaišu sagatavošanā atbilstoši ES programmas prasībām.

Projekta koordinators Guntis Kļaviņš
21.06.2012


2012.gada 16.aprīlī ir uzsākta projekta īstenošana

Dundagas novada Dome piedalās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projektā LLIV-322 «Mana sociālā atbildība» (My Social Responsibility, saīsinātais nosaukums My Response).

Kopējais projekta budžets 1,137 miljoni eiro, ES finansējums ir 85% jeb 966 967 eiro. Projekta noslēgums ir paredzēts 2014. gada 1. aprīlī.

Projektā līdzdarbosies 13 partneri. Latvijas pusi pārstāvēs 8 partneri -

 • Kurzemes Plānošanas reģions (kā vadošais partneris),
 • Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde «Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests»,
 • Liepājas pilsētas dome,
 • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra «Sociālais dienests»,
 • Dundagas novada dome,
 • Nīcas novada dome,
 • Skrundas novada dome (pašvaldība)
 • Saldus novada pašvaldība.

Savukārt Lietuvas pusē darbosies 5 partneri-

 • Šauļu reģiona attīstības aģentūra,
 • NVO «Izglītības projekti»,
 • Jonišķu «Saules» pamatskola,
 • Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centrs,
 • Klaipēdas pilsētas pašvaldības administrācija.

Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un invalīdu integrācijas sabiedrībā veicināšanu.

Projekta prakstiskais darbs sākās 16.aprīlī Kuldīgā ar kopīgu vadības grupas un darba grupas sanāksmi, kurā par Vadības grupas priekšsēdētāju ievēlēja Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāju Kristānu Godiņu. Dundagas novada Domi Vadības grupā pārstāv Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja.

Projekta vadītāja Inga Kalniņa iepazīstināja projekta darba grupu ar detalizētiem projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī projekta pirmajā periodā katram partnerim darāmajiem darbiem.

Projekta koordinators Guntis Kļaviņš
20.04.2012

projekti/unidizains/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki