Rekonstruēs elektropārvades līnijas

Dundagas novada dome 26.01.2012. sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 2. § Par elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma rekonstrukcijas paredzētās darbības akceptēšanu.

Elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma Dundaga – Talsi – Kandava – Tume rekonstruējamā posma garums ir aptuveni 90 km. Apmēram 58 km garā posmā no Dundagas līdz Kandavai (Kandavas stacija) paredzēts rekonstruēt esošo 110 kV elektropārvades līniju, pastiprinot to ar 330 kV līniju, t.i., pa esošās 110 kV elektropārvades līnijas trasi uz vieniem (kopējiem), augstākiem balstiem izvietot 110 kV un 330 kV līnijas, nedaudz trasi paplašinot.

Projekts «Kurzemes loks» ir viens no tiem, kas iekļauts Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plānā un kura īstenošana ir būtiska Baltijas elektroenerģijas tirgus attīstībai un enerģētiskās drošības paaugstināšanai. Līdz 2018. gadam plānots izveidot zemūdens elektrisko savienojumu Baltija – Zviedrija, savukārt izpētes stadijā ir Latvijas – Igaunijas starpsavienojuma izveide, kura izbūve plānota līdz 2020. gadam.

Jaunizveidotie starpsavienojumi ievērojami uzlabos visas Baltijas elektroapgādes drošumu normālā un līniju remonta režīmā un avāriju gadījumos. Kurzemes 330 kV elektropārvades tīkls ir šo starpsavienojumu neatņemama sastāvdaļa. Līdz 2013. gadam Baltijas valstīs plānots atvērt elektroenerģijas tirgu. Tā nodrošināšanai jāizveido drošs tranzīta koridors, kurā Kurzemes 330 kV pārvades tīkls pārvadīs ievērojamu daļu tranzīta enerģijas.

Iepazīties ar domes lēmumu, ietekmes uz vidi novērtējumu un citiem dokumentiem iespējams Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Pils ielā 14, Dundagā.

Lauris Laicāns, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.02.01.rekonstrues_elektroparvades_linijas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki