Bezakcīzes dīzeļdegviela!

Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 10. IV līdz 1. VI lauksaimnieki var pieteikties bezakcīzes dīzeļdegvielai. To varēs saņemt nākamajā saimnieciskajā gadā no 1. VII līdz nākamā saimnieciskā gada 30. VI.

Noteikumi, lai pieteiktos šim atvieglojumam, ir līdzīgi kā pērn. No akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem. Ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības jābūt vismaz Ls 200 no hektāra, neskaitot valsts un Eiropas Savienības atbalstu, izņemot «Agrovides» maksājumus.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs līdz kārtējā gada 1. III, vai minētajās platībās jānodrošina minimālās 0,2 liellopu vienības uz vienu hektāru.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi, kā arī sūtot pa pastu vai elektroniski. Lai bezakcīzes dīzeļdegvielu saņemtu laikus, iesniegumam jāpievieno gada ienākuma deklarācijas D3 veidlapa.

Dienests aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Ar tās palīdzību iespējams sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam un redzēt atlikumu. Lai kļūtu par tās lietotāju, jānoslēdz līgums.

Jāatceras, ka iesniegums par nodokļu atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei ir jāiesniedz katru gadu no jauna.

Vairāk ziņu www.lad.gov.lv .

Sagatavoja Ilze Šteine

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.04.19.bezakcizes_dizeldegviela.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki