Neturēsim neesošas ēkas!

Pagarināts termiņš neesošu palīgēku dzēšanai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas

Arī Dundagas novadā varētu būt tādas palīgēkas, kas savulaik ir reģistrētas Kadastra reģistrā, taču patlaban dabā vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas. Šīm palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm — sistēmā automātiski ik gadus aprēķina kadastrālo vērtību pēc noteiktajam kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem. Savukārt pēc būvei noteiktās kadastrālās vērtības pašvaldībām ir tiesības aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli.

Ir pagarināts termiņš dabā neesošu palīgēku dzēšanai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un šis pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz 2012. gada 30. novembrim 14. decembrim.

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam būs jāsaņem būvvaldes atzinums, ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas.

Tuvākas ziņas par Kadastra reģistrā reģistrētām savu dzīvojamo māju palīgēkām var uzzināt Attīstības un plānošanas nodaļā pie nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela, e-pasts: raitis.sirkels@dundaga.lv, tālrunis: 63237856.

Lauris Laicāns

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.07.09.neturesim_neesosas_ekas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki