Energoefektivitāte uzņēmējiem

Plānots atbalsts uzņēmējiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

Augusta beigās Latvijā reģistrētiem uzņēmējiem būs pieejams Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiāls atbalsts ražošanas ēku energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai no fosilo uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, tādējādi mazinot oglekļa dioksīda izmešus.

Atklātā konkursā «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai» plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, iekārtu un sistēmu uzstādīšanu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanu.

Tāpat paredzēts sniegt finansiālu atbalstu uzņēmējiem, kas iecerējuši pāriet no fosilo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, to skaitā biomasu izmantojošajām katlu iekārtām, koģenerācijas stacijām un saules kolektoriem.

Atbalsts būs pieejams vairākās kārtās. Pirmo atlases kārtu izsludinās augusta beigās, un tajā būs pieejams aptuveni 3 miljoni latu KPFI finansējums.

Lai saņemtu finansiālu atbalstu, pretendentiem būs jāiesniedz būvvaldē akceptēts tehniskais projekts un sagatavots energoaudita pārskats.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ministru kabineta interneta vietnē.

Ilze Šteine
Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.08.21.energoefektivitate_uznemejiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki