Par atkritumu saimniecību

piejura.jpg

2010. gadā noslēdzās Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansētais projekts «Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana Piejūras reģionā, Latvijā» un tika izveidota ES prasībām atbilstoša, mūsdienīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma Piejūras reģionā. Deviņu pašvaldību vidū ir arī Dundagas novads. Tagad atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā «Piejūra» sākas jauns attīstības posms.

Projekta gaitā slēgs visas Piejūras reģiona atkritumu izgāztuves. Kopumā rekultivēs 40 likumam neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves. Katrā izgāztuvē ir uzstādīta monitoringa sistēma, kas kontrolē, lai gruntī nenoplūst piesārņoti notekūdeņi. Ir izbūvēts jauns, mūsdienīgs sadzīves atkritumu poligons «Janvāri», kur nogādā visus sadzīves atkritumus no Piejūras reģiona. Lai samazinātu atkritumu pārvadāšanas izdevumus, Tukumā, Kandavā, Jūrmalā un Rojā ir izbūvētas atkritumu pārkraušanas stacijas, uz kurām atkritumu apsaimniekotāji no tuvākajiem reģioniem nogādā savāktos sadzīves atkritumus, kā arī ir uzstādītas šķiroto atkritumu līnijas, kas dalītos atkritumus sagatavo otrreizējai pārstrādei. Šķiroto atkritumu skaits ar katru gadu palielinās, ko sekmē izglītojošās atkritumu šķirošanas kampaņas, kurās labprāt iesaistās bērni un jaunieši. Aizvien vairāk interesentu no Latvijas un ārvalstīm ierodas iepazīties ar atkritumu pārkraušanas staciju un poligona darbību. Visā Piejūras reģionā ir ierīkoti 366 dalīto atkritumu savākšanas laukumi. Zaļās krāsas konteineri paredzēti stikla tarai, dzeltenās krāsas — PET pudelēm, kartonam un papīram.

Pēc veiksmīgi pabeigtas projekta pirmās kārtas un uzņēmējdarbības uzsākšanas SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» ir sākusi projektu «Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība — II kārta», lai samazinātu noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu un palielinātu šķiroto atkritumu apjomu, ko nodod otrreizējai pārstrādei, kā arī lai samazinātu atkritumu pārvadāšanas izmaksas un pilnveidotu atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju aprīkojumu. Projektā paredzēts arī izbūvēt apcirkņus sašķirotajiem atkritumiem Jūrmalas, Tukuma un Rojas stacijās, kā arī izveidots kompostēšanas laukumu aprīkojums Jūrmalas un Tukuma stacijās un ierīkotas ES prasībām atbilstošas inženierkomunikācijas.

Lai sekmīgi nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu un atkritumos esošu materiālu atdalīšanu, iegādās tehnoloģiskās iekārtas un tās iekļaus esošajās šķirošanas līnijās. Projektā ir paredzēts izveidot poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas — uzbūvēt gāzes sūkņu staciju, spiediena regulēšanas staciju, kondensāta novadītāju — un iegādāties iekārtas, kas palielinās infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudu.

Projektu pabeidzot, būs nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša poligona ekspluatācija un sekmīga atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā kopumā, samazinot atkritumu radīto ietekmi uz vidi, kas ļaus izpildīt ES un LR saistošās normatīvo aktu prasības.

Inga Priede, SIA «AAS «Piejūra»» sabiedrisko attiecību speciāliste; e-pasts: inga.priede@gmail.com
Turpmākai informācijai: Indra Rassone, valdes priekšsēdētāja; SIA «AAS «Piejūra»», tālrunis 63123306

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.08.27.par_atkritumu_saimniecibu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki