Dzīvesvietas izziņas

Iedzīvotājiem turpmāk par deklarētās dzīvesvietas izziņas saņemšanu pašvaldībā būs jāmaksā valsts nodeva.

Valsts nodevas lielums ir atkarīgs no personas rakstiskajā pieprasījumā norādītā laika, kad persona vēlas šo izziņu saņemt, t.i., vai nu divu stundu laikā (Ls 10,50), vienas darbdienas laikā (Ls 6,00) vai piecu darbdienu laikā (Ls 3,00). Šādu kārtību nosaka Iedzīvotāju reģistra likums un Ministru kabineta noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtību un par valsts nodevu par informācija saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.

Persona uz pieprasījuma pamata var saņemt ziņas par sevi un par citu personu, norādot pamatojumu ziņu saņemšanai un uzrādot apliecinošu dokumentu — bērna dzimšanas apliecību, laulības apliecību, pilnvaru, lēmumu par aizbildņa vai aizgādņa statusa piešķiršanu u.c. Pieprasījuma veidlapa saņemama pašvaldībā vai lejupielādējama šeit.

No valsts nodevas samaksas atbrīvoti:
invalīdi; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ — nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa represētā persona; aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, personām obligāti jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Informāciju sagatavoja Dundagas novada domes sekretāre lietvede
Dace Kurpniece.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr. 63237851.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.09.27.dzivesvietas_izzinas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki