Platību maksājumu avansi

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis platību maksājumu, t.sk. vienotā platību maksājuma (VPM) un mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta (MLA) avansu izmaksu lauksaimniekiem, kas ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus. Novembrī uzsāks bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansu izmaksu.

Lauksaimnieki saņem VPM avansu 50% apjomā, kas ir 29,63 lati par hektāru.

Savukārt MLA atbalsta avansu maksās 70% apmērā jeb 12,24, 19,57 vai 28,40 latus par hektāru atkarībā no MLA kategorijas.

BLA avansu maksās 70% apmērā no konkrētās BLA likmes.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kam ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu apmaksas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad konstatē neprecizitātes, to atrisināšana.

ES un Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos noteikts, ka gala atbalsts par 2012. gada sezonā iesniegtajiem atbalsta pieteikumiem jāizmaksā līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Sīkāka informācija, t. sk. tiešo maksājumu 2012. gada atbalsta likmes pieejama LAD interneta lapā www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaļā «Tiešie maksājumi».

Klientu apkalpošanas daļa,
tālrunis: 67027693

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.29.paltibu_maksajumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki