Projektu rakstītājiem

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) rīko informatīvos seminārus tiem, kas piedalīsies NVO projektu konkursos programmā «NVO fonds». Šāds seminārs 17. XII notiks arī Talsos!

Semināri notiek 11. XII Valmierā, 12. XII Liepājā un Jēkabpilī, 13. XII Rēzeknē un 14. XII Rīgā.

SIF ir uzklausījis mūsu lūgumu rīkot papildu semināru Kurzemē. Ar prieku ziņoju, ka tas notiks notiks 17. XII Talsos no plkst. 10 līdz 15.00!

Lejuplādēr darba kārtību.

Lūdzu visus interesentus jau tagad pieteikties semināram, reģistrējoties tiešsaistē vai zvanot Inesei Siliņai pa tālruni 29811722.

SIF ir ļoti noslogoti darbinieki, un šī semināra norise ir labās gribas žests ziemeļkurzemniekiem. SIF sagaida Talsos vismaz 25 dalībniekus, tāpēc, ja vien jums ir kaut mazākā doma piedalīties šajos projektu konkursos, aicinu izmantot iespēju un pieteikties semināram, kurā SIF stāstīs par atbalstāmajām aktivitātēm, finanšu nosacījumiem, projektu pieteikumu sagatavošanu u.c.

Inese Siliņa,
«Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs» direktore
mob. tel. 29811722, e-pasts: inese.silina@zkcentrs.lv
www.zkcentrs.lv


Izsludināti atklāti projektu iesniegumu konkursi nevalstiskajām organizācijām EEZ programmā «NVO fonds»

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātus konkursus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.--2014. gada perioda programmā «NVO fonds».

Programmas «NVO fonds» mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Kopējais projektiem pieejamais finansējums ir EUR 9 678 064 (t. sk. 95% veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments finansējums un 5% Latvijas valsts budžeta finansējums).

Atklātie konkursi tiek izsludināti šādās apakšprogrammās:

 1. Apakšprogrammā Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma, kur pieejamais programmas līdzfinansējums ir EUR 3 760 435;
 2. Apakšprogrammā Nevalstisko organizāciju projektu programma, kur pieejamais programmas līdzfinansējums pirmajā konkursā ir EUR 3 299 782 ekvivalents latos (EUR 423 049 mikroprojektiem un EUR 2 876 733 meco un makroprojektiem).

Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektiem pieejamais līdzfinansējums meco un makroprojektu ietvaros ir EUR 85 429 ekvivalents latos.

Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 1. ir bezpeļņas organizācija; tā ir nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura; peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem;
 2. ir brīvprātīga personu apvienība, ko brīvprātīgi nodibinājušas un

kurā brīvprātīgi darbojas fiziskas vai juridiskas personas;

 1. nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs; tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
 2. ir juridiska persona un darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;
 3. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes

institūcijas; tā atskaitās par savu darbību saviem biedriem, dibinātājiem vai finansētājiem;

 1. ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām

partijām vai komerciālām organizācijām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš:

 1. Apakšprogrammā «Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma» ir 2013. gada 28. janvāris līdz plkst. 18.00.
 2. Apakšprogrammā «Nevalstisko organizāciju projektu programma»
  1. makroprojektiem un mecoprojektiem ir 2013. gada 11. februāris līdz plkst. 18.00;
  2. mikroprojektiem ir 2013. gada 25. februāris līdz plkst. 18.00.

Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Brīvības iela 40-39 (6. stāvs), Rīga, LV-1050 vai nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu:

 1. dap@sif.lv (apakšprogrammas «Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma» projektus);
 2. mic@sif.lv (apakšprogrammas «Nevalstisko organizāciju projektu programma» mikroprojektus);
 3. projekti@sif.lv (apakšprogrammas «Nevalstisko organizāciju projektu programma» mecoprojektus un makroprojektus)

vai aizpildot projekta iesnieguma veidlapu tiešsaistē projektu elektroniskās vadības sistēmā Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa lapā www.sif.lv (būs pieejama no 2013. gada 2. janvāra).

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu konkursi@sif.lv vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz konkrēto projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks Valmierā (11. decembrī), Liepājā (12. decembrī), Jēkabpilī (12. decembrī), Rēzeknē (13. decembrī), Rīgā (14. decembrī), Talsos (17. decembris).

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu info@sif.lv. Dalība semināros ir bez maksas.

Darba devējiem NVA piedāvā iespēju apmācīt viņiem vajadzīgos speciālistus

Ja kādam uzņēmumam vajadzīgs profesionāls speciālists, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šādu speciālistu pēc konkrēta darba devēja pieprasījuma var sagatavot, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija - 70 Ls mēnesī. Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina vismaz sešus mēnešus. Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, aģentūra nepieciešamo apmācību programmu iepirks un uzņēmumam vajadzīgos speciālistus sagatavos.

Uzņēmumiem nepieciešamo speciālistu apmācīšanu darba devēja izvēlētajā programmā NVA īsteno un finansiāli nodrošina ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2» atbalstu. Lai organizētu bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma viņam aktuālajā specialitātē, NVA filiālē ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda:

 1. fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;
 2. kontaktinformācija;
 3. apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija;
 4. apmācāmo bezdarbnieku skaits un cita nepieciešamā informācija.

Lai darba devējs gūtu pārliecību par izvēlētā darbinieka atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējam pirms apmācību sākuma jāpiedalās bezdarbnieku atlasē. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā. Pēc apmācāmo bezdarbnieku atlases, NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība. Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.

Plašāka informācija par darba devēju iespēju pieteikties bezdarbnieku apmācībai un pieprasījuma veidlapa pieejama aģentūras interneta lapā Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un ikvienā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana EZF pasākumam «Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana»

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam «Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana».

Pasākuma mērķis ir Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšana ar pieejamiem zivju resursiem, zvejas kuģus sadalot (tai skaitā sagriežot metāllūžņos) vai nododot (dāvinot vai pārdodot) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību.

Atbalsta pretendenti ir zvejas kuģu īpašnieki, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuru kuģi zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem un ir iekļauti Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā.

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 21. decembra līdz 2013.gada 21. janvārim.

Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir Ls 817 102, ņemot vērā šādu zvejas kuģu skaita un bruto tilpības atlikumu:

N.p.k. Zvejas flotes segmentsKopējā kuģu bruto tilpība, GTKuģu skaits
1.traleri 24 m2961
2.tīklu zvejas kuģi 24 m262,82

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir viena gada laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta tīmekļa lapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027693, 67027235).

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.12.04.seminars_projektu_rakstitajiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki