2013. gadā GMI līmenis būs Ls 35

No 01.01.2013. garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) vienam cilvēkam būs 35 lati mēnesī.

Līdz 31.12.2012. piešķirto GMI pabalstu nepārrēķinās.

To paredz 18. XII apstiprinātie Ministru kabineta «Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni».

GMI pabalstu izmaksu nodrošināšanai 2013. gadā plānoti 15,45 miljoni latu, t.sk. 14,52 miljoni latu pašvaldībās un 937,3 tūkstoši latu Labklājības ministrijas līdzfinansējums par pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalsta izmaksām līdz 31.12.2012.

No 1. I vairs nepiešķirs līdzfinansējumu pašvaldībām un saglabās pirms Sociālās drošības tīkla stratēģijas uzsākšanas noteikto sociālās palīdzības pabalstu finansēšanas principu. Tas nozīmē, ka pabalstus pilnībā finansēs no pašvaldības budžeta.

GMI pabalsta lielumu aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības domes noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes vai personas kopējiem ienākumiem.

GMI pabalsts ir viena no sastāvdaļām pašvaldības sociālās palīdzības sistēmā iedzīvotāju pamatvajadzību — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība — nodrošināšanai.

Labklājības ministrija uzsver, ka turpmāk par galveno darbības virzienu uzskatāma saskaņota rīcība starp pašvaldību sociālajiem dienestiem, Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, lai veicinātu cilvēku atgriešanos darba tirgū.

2013. gadā paredzēts ieviest divus jaunus aktīvās nodarbinātības pasākumus — komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanu «Darbs Latvijā» un atbalstu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Atbalsta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju palikšanu Latvijā, sniedzot iespēju strādāt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, nevis kļūt par ilgstošo bezdarbnieku un GMI pabalsta saņēmēju.

Ineta Mauriņa, Sociālā dienesta vadītāja
Tālruņi: 63200803, 26618686.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.12.19.gmi_2013._gada.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki