Projektu konkurss

Latvijas vides aizsardzības fonds izsludinājis projektu konkursu valsts budžeta programmas «Vides aizsardzības fonds» apakšprogrammā «Vides aizsardzības projekti».

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuri veicina sabiedrības vides izglītību un audzināšanu, kā arī Latvijā aktuālo vides problēmu risināšanu.

Atbalstāmās aktivitātes:

  1. vides izglītību un audzināšanu veicinošu publikāciju sagatavošana un publicēšana periodiskajos izdevumos (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus) 2013. gadā;
  2. vides izglītību un audzināšanu veicinošu TV vai radio raidījumu veidošana pārraidīšanai Latvijas Republikā reģistrēto raidorganizāciju raidījumos;
  3. diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem, t.sk. bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.
  4. akciju, t.sk. talku, organizēšana ar dalībnieku skaitu ne mazāku kā 20 (divdesmit).

Projekta iesniedzēji var būt Latvijas Republikā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums.

Konkursam pieejamais finansējums no fonda līdzekļiem ir Ls 100 000. No fonda prasītais minimālais vai maksimālais finansējums projektam nav noteikts. Projekta īstenošanai projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 50% no kopējām projekta izmaksām. Par projekta līdzfinansējumu uzskatāmi visi finanšu līdzekļi vai nemateriālie ieguldījumi, kas izmantoti projekta īstenošanai papildu fonda piešķirtajam finansējumam un ir dokumentāli pamatojami.

Projektu iesniegšanas termiņš ir no 2013. gada 2. janvāra līdz 11. janvārim.

Sīkākas ziņas vietnē www.lvaf.gov.lv.

Evita Dreijere

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.01.04.projektu_konkurss.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki