Novada uzņēmēju vienošanās

7. III pilī pēc 11. Saeimas deputāta un mūsu novada attīstībā ieinteresēta cilvēka Gaida Bērziņa aicinājuma atkal sapulcējās uzņēmēji. Tajā 13 uzņēmēji parakstīja vienošanos. Ja kāds novada uzņēmējs vēlas pievienoties, to parakstīt var pie izpilddirektores Ingas Ralles.

Vienošanās teksts

Ar šo mēs, Dundagas novada uzņēmēji, vienojamies veidot Dundagas novada uzņēmēju konsultatīvo padomi un aicinām Dundagas novada pašvaldību veidot sadarbību.

Konsultatīvās padomes darbības mērķis būs sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Dundagas novadā un uzturēt efektīvu un radošu dialogu starp novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmē un uzlabo uzņēmējdarbības vidi novadā.

Konsultatīvās padomes galvenais uzdevums ir pašvaldības normatīvo aktu, koncepciju, plānu un programmu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana Dundagas novada pašvaldībai un/vai valsts institūcijām, kā arī līdzdarbošanās Dundagas novada domes darbā šādos jautājumos:

  • novada Attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu (tūrisma koncepcijas, ekonomiskās attīstības programmas u.c.) ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novadā;
  • pasākumi labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai;
  • nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekme uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu novadā un atbilstība novada Attīstības plānā noteiktajām attīstības prioritātēm;
  • kopīgu projektu īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām, lai veicinātu novada sociāli ekonomisko attīstību;
  • uzņēmēju līdzdalība novada tēla veidošanas pasākumos;
  • citi uzņēmējiem aktuāli jautājumi.

Dundagā, 2013. gada 7. martā


Informāciju sagatavoja Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.03.20.novada_uznemeju_vienosanas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki