Akcīzes degviela

No 10. IV līdz 1. VI var pieteikties dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa 2013./2014. saimnieciskajā gadā ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kurš veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājs.

Atbrīvojumu degvielas iegādei piešķir par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā ir deklarēta un apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, kā arī par zemes platības apstrādi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis vismaz 20 ha platībā, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu.

Noteiktajos minimālajos ieņēmumos iekļauj 2012. gadā saņemtos ES maksājumus par pasākuma «Agrovides maksājumi» apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumus «Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana» un «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos».

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru vai kas ir reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, kam datu centrā nav reģistrēta ganāmpulka, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku.

Iesnieguma veidlapu un sīkākas ziņas skatīt: http://www.lad.gov.lv/lv/akcizes-degviela/.

Ilze Šteine

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.16.akcizes_degviela.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki