Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi

Dundagas novada pašvaldība turpina aizsākto Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas plānošanas procesu.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokuments tiek izstrādāts laikposmā no 24.07.2013. līdz 30.04.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Plānojamais ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokuments paredzēts laikposmam no 2014. līdz 2030.gadam.

Attīstības programmas dokuments tiek izstrādāts laikposmā no 2.08.2013. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundagas novada attīstības programmu, ietverot pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu, nosakot vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzienus, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību. Plānojamais attīstības programmas dokuments paredzēts laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam.

Izstrādājot Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties organizētajās plānošanas darbnīcās, izteikt savu viedokli publiskās apspriešanas laikā, piedaloties organizētajās sabiedriskajās apspriedēs un izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus organizētajā iedzīvotāju aptaujā. Sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties sekojošās plānošanas darbnīcās, kas noritēs Dundagā, Dundagas pilī:

VĪZIJA – SVID – PROBLĒMU ANALĪZE

 • 24.09.2013. plkst. 14.00 - novada tēls, pārvaldība;
 • 24.09.2013. plkst. 14.00 - vide;
 • 24.09.2013. plkst. 14.00 - sociālā palīdzība, veselības aprūpe, sabiedriskā kārtība.
 • 25.09.2013. plkst. 14.00 - kultūra, izglītība, aktīvs dzīvesveids;
 • 25.09.2013. plkst. 14.00 - tautsaimniecība;
 • 25.09.2013. plkst. 14.00 - inženierapgāde, satiksme, komunālie pakalpojumi, mājoklis.

MĒRĶU ANALĪZE – RĪCĪBAS

 • 8.10.2013. plkst. 14.00 - novada tēls, pārvaldība;
 • 8.10.2013. plkst. 14.00 - vide;
 • 8.10.2013. plkst. 14.00 - sociālā palīdzība, veselības aprūpe, sabiedriskā kārtība.
 • 9.10.2013. plkst. 14.00 - kultūra, izglītība, aktīvs dzīvesveids;
 • 9.10.2013. plkst. 14.00 - tautsaimniecība;
 • 9.10.2013. plkst. 14.00 - inženierapgāde, satiksme, komunālie pakalpojumi, mājoklis.

Informācija par publiskās apspriešanas laiku un vietu, kā arī par sabiedrisko apspriežu laiku un vietu tiks sniegta Dundagas novada mājas lapā www.dundaga.lv sadaļās «Sabiedrības līdzdalība» un „Jaunumi», kā arī avīzē «Dundadznieks».

Lūdzam pieteikties līdzdalībai plānošanas darbnīcās līdz 23.09.2013., zvanot pa tālruni 28693477 vai 63237857 vai sūtot pieteikumu pa e-pastu attistibas.nodala@dundaga.lv. Piesakoties norādiet kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, var norādīt institūciju, kurā persona darbojas, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai informētu par aktualitātēm līdzdalības procesā un plānošanas gaitā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.09.09.pazinojums_par_dundagas_novada_planosanas_dokumentu_izstradi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki