Darbosimies plānošanas darbnīcās!

Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās 8. un 9. X, lai kopīgi domātu par novada nākotni.

Dundagas novada pašvaldība turpina darbu pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes. 24. un 25. IX norisinājās pirmās plānošanas darbnīcas. Liels paldies visiem tiem vairāk nekā 60 cilvēkiem, kas piedalījās plānošanas darbnīcu pirmajā kārtā, daloties ar savu radošo enerģiju un strādājot pie novada vīzijas, novada galveno jomu izvērtējuma un problēmu analīzes. Visi materiāli jau tagad ir apkopoti un drīzumā tie būs pieejami arī pašiem dalībniekiem un citiem interesentiem.

Ļoti priecāsimies par jūsu līdzdalību kādā no sešām plānošanas darbnīcām arī otrajā kārtā, kas notiks 8. un 9. X Dundagas pilī. Sākums pils mazajā zālē. Šajā reizē jūsu radošums būs vēl nozīmīgāks, jo galvenie uzdevumi būs noteikt mērķus un konkrētu rīcību priekšlikumus visdažādākajās jomās. Savukārt iepriekšējās darbnīcās paveiktais kalpos kā palīgs nākamajiem plānošanas soļiem. Īpaši aicināti aktīvie Kolkas puses cilvēki!

Plānošanas darbnīcas mērķu analīzei un rīcībām

  • 8. X plkst. 14.00 Novada tēls, pārvaldība.
  • 8. X plkst. 14.00 Vide.
  • 8. X plkst. 14.00 Sociālā palīdzība, veselības aprūpe un sabiedriskā kārtība.
  • 9. X plkst. 14.00 Kultūra, izglītība, aktīvs dzīvesveids.
  • 9. X plkst. 14.00 Tautsaimniecība.
  • 9. X plkst. 14.00 Inženierapgāde, satiksme, komunālie pakalpojumi un mājoklis.

Visu plānošanas darbnīcu galīgo veikumu apkopos, un tas būs galvenais pamats diviem svarīgiem Dundagas novada dokumentiem — Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (redzējums turpmākajiem 15–20 gadiem) un Attīstības programmai (darbības plāns turpmākajiem 7 gadiem). Savas idejas varēsiet arī precizēt publiskās apspriešanas laikā, kad ar abu dokumentu projektiem iepazīstināsim plašāku sabiedrības daļu.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai plānošanas darbnīcās līdz 7. X, zvanot pa tālruni 28693477 vai 63237857 vai sūtot pieteikumu pa e-pastu attistibas.nodala@dundaga.lv. Piesakoties norādiet kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, var norādīt institūciju, kurā persona darbojas, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai informētu par aktualitātēm līdzdalības procesā un plānošanas gaitā.

Ar cieņu – Indra Kļaviņa,
Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādātāju vārdā

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.04.darbosimies_planosanas_darbnicas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki