Projekti Dundagas pusē

Turpinot iesākto tēmu par īstenoto projektu pienesumu novada izaugsmei un labklājībai, atskatāmies uz padarīto Dundagā un tās tuvākā apkārtnē.

Dažos pēdējos gados būtiskas pārmaiņas piedzīvojuši vairāki kultūras, sporta un atpūtas, arī sociālās jomas un veselības aprūpes objekti.

Ar lepnumu stāstām par paveikto Kubalu skolā–muzejā. Tūlīt aiz ūdens saimniecības projektiem tas ir apjomīgākais novadā īstenotais projekts, kam kopējais finansējums no Eiropas Savienības (ES) un pašvaldības budžeta pēdējos 4 gados pārsniedz 140 tūkstošus latu. Paveiktie darbi ietver lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošanu Kubalu skolas–muzeja sētā, stāvlaukuma labiekārtošanu un teritorijas vispārējo sapošanu. Muzejs ir ieguvis atraktīvu interneta lapu www.kubalmuz.lv, kas rosina tā atpazīstamību gan Latvijas, gan ārvalstu iedzīvotāju vidū, līdz ar to mēs visi ceram uz tūristu plūsmas pieaugumu vietā, kas lepojas ar labiekārtotu automašīnu stāvlaukumu un kokgriezumā veidotām norādēm, savukārt aktīvās atpūtas cienītāji līdztekus vēsturiski izzinošam piedzīvojumam muzejā var izbaudīt pastaigu pa izveidotajām takām.

Uzziņai. Dundagas novada pašvaldības Kubalu–skola muzeja misija ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai pieguļošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos sadzīves priekšmetus, darbarīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.

Būtisks solis sperts, lai sapostu Dundagas vēsturisko centru. Atjaunotu un sakoptu iekšpagalmu ieguvusi pils, izstrādāts ainaviskā plānojuma projekts, kurā senatnīgums un tradīcijas veiksmīgi savienotas ar funkcionālismu un moderniem akcentiem (http://www.dundaga.lv/zinas/2013.02.07.dundaga_klus_skaistaka).

Pils parkā celtnieki sparīgi būvē vasaras estrādi, kas jau nākamgad pulcēs dejotājus, dziedātājus un svētku svinētājus no tuvienes un tālienes. Iespējams, rosinājumu jaunām koncertprogrammām vasaras košumā dos arī ar ES fondu līdzfinansējumu iegādātie tautastērpi Dundagas vidusskolas un novada senioru deju kolektīviem.

Aktīva sportošana atsākusies nupat rekonstruētajā stadionā «Mazajā skolā», kura īpašais pārklājums piedāvā treniņu un sacensību iespējas volejbola, basketbola, futbola un florbola mīļotājiem.

Sociālajā un sabiedrības veselības jomā jāatzīmē divi būtiski projekti, kas notiek pašlaik: projekts jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā, kura norisei vairāk nekā 110 tūkstošus piešķīris ES fonds, un projekts «My Social Responsibility — Mana sociālā atbildība». Lai risinātu vides pieejamības jautājumus, kurus arvien vairāk kā primāros uzsver gan ES, gan Latvijas normatīvajos un politiku plānošanas dokumentos, novada pašvaldība — konkrēti pašvaldības uzņēmums SIA «Dundagas veselības centrs» — kopā ar vēl 13 partneriem no citām pašvaldībām iesaistījušies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā «Mana sociālā atbildība». Dundagas veselības centrs izmēģinās jaunu sociālo pakalpojumu — īslaicīgas uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai kopīgi ar Lietuvas un Latvijas kolēģiem izprastu tā lietderību, stiprās un vājās puses, izsvērtu vajadzību to ieviest tālāk, priekšrocības un trūkumus. Turklāt projektā izbūvē liftu, lai pacienti ar pārvietošanās traucējumiem varētu ērti iekļūt un izkļūt no ēkas, lai viņiem būtu reāli pieejama avārijas izeja. Projektā plānots arī ieviest universālā dizaina principus un popularizēt sociālās jomas pakalpojumus (www.videspieejamiba.lv).

Uzziņai. Universālā dizaina pieeja Latvijā ir jauna un maz zināma, tādēļ ir ļoti nozīmīgi ar to iepazīstināt. Ar universālo dizainu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez vajadzības to papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.

Par novada pašvaldības iecerēm tuvākai un tālākai nākotnei ziņosim arī turpmāk.

Inga Pučure, projektu vadītāja

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.15.projekti_dundagas_puse.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki