Slīteres nacionālā parka likumprojekts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavojusi Slīteres nacionālā parka likumprojektu, ko nodod sabiedriskajai apspriešanai. Tas paredz nacionālajam parkam jaunu funkcionālo zonējumu, nosaka funkcionālo zonu izveides mērķi, kā arī nacionālā parka pārvaldi.

Slīteres nacionālais parks ir Eiropas nozīmes («Natura 2000») aizsargājama dabas teritorija, kas ietilpst Dundagas novada Kolkas un Dundagas pagastā. Tā izveidota, lai saglabātu teritorijai raksturīgo Ziemeļkurzemes piekrastes ainavu, dabisko makroreljefu un kultūrvēsturiskās vides īpatnības, tipiskās un īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus, kā arī nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību, saskaņojot dabas un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas ekonomisko attīstību.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par likumprojektu var iesniegt līdz 23.12.2013. Dabas aizsardzības pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150, e-pasts: daba@daba.gov.lv.

Iepazīties ar likumprojektu var:

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē www.varam.gov.lv sadaļā Normatīvie akti/Normatīvo aktu projekti/Normatīvo aktu projekti dabas aizsardzības jomā;
  • Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Pils ielā 14, Dundagā (Dundagas pilī), no pirmdienas līdz ceturtdienas no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00;
  • Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Kurzemes reģionālās administrācijas birojā «Šlīteres mežniecībā», Šlīteres ciemā, Dundagas novadā, pirmdienās plkst. 09.00–12.00 un ceturtdienās plkst. 09.00–17.00 (tālr. 63286000, e-pasts: kurzeme@daba.gov.lv).

Dace Sāmīte, DAP Kurzemes reģionālās administrācijas direktore

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.11.20.sliteres_nacionala_parka_likumprojekts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki