Dundagas Mākslas un mūzikas skola

Izglītības iestādes nosaukums Dundagas Mākslas un mūzikas skola
Reģ.Nr. izglītības iestāžu reģistrā 4174902076
Reģ.Nr. VID reģistrā 90001434755
Juridiskā adrese Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Mācību vietasDundagā: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads  Kolkā: Tautas nams, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275
Telefoni Mūzikas nodaļa: 63237864, 29155314;
Mākslas nodaļa: 63237863, 28729495
E-pasts dmms@dundaga.lv
Dati norēķiniem LV72 HABA 0551 0258 9898 2
a/s «Swedbanka»,
HABALV22
Skolas darbalaiks Darbadienās no plkst. 13.30 līdz 20.30
Izglītojamo skaits 1.09.2013. 167, no tiem 12 pirmssmkolas sagatavošanas klasē
Skolotāju skaits 17
Apkalpojošā personāla skaits2
Izglītības programmas Vokālā mūzika — Kora klase 20V 212 06
Taustiņinstrumentu spēle — Klavierspēle 20V 212 01
Taustiņinstrumentu spēle — Akordeona spēle 20V 212 01
Pūšaminstrumentu spēle — Saksofona spēle 20V 212 03
Pūšaminstrumentu spēle — Flautas spēle 20V 212 03
Pūšaminstrumentu spēle — Tubas spēle 20V 212 03
Pūšaminstrumentu spēle — Eifonija spēle 20V 212 03
Pūšaminstrumentu spēle — Trompetes spēle 20V 212 03
Sitaminstrumentu spēle — 20V 212 04
Stīgu instrumentu spēle — Ģitāras spēle 20V 212 02
Stīgu instrumentu spēle — Kokles spēle — 20V 212 02
Stīgu instrumentu spēle — Vijoļspēle 20V 212 02
Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00
Vadītāja Linda Pavlovska
Vadītājas vietniece Linda Celma
Īsa skolas vēsture Dundagas Mākslas un mūzikas skola ir Dundagas novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmu īstenošanai Dundagas pagastā un Kolkas pagastā.
01.09.1988. tika atvērta Talsu mūzikas skolas filiāle Dundagā.
Saskaņā ar Talsu rajona Tautas deputātu padomes 18.07.1991. lēmumu Nr. 306, 01.09.1991. tika atvērta Dundagas mūzikas skola (direktore Linda Pavlovska).
Dundagas mākslas skola tika dibināta ar Dundagas ciemata TDP 28.07.1991. lēmumu Nr. 25 (direktore Ausma Goldberga).
Pamatojoties uz Dundagas pagasta padomes 02.07.2001.sēdes lēmumu Nr.8, ar 02.07.2001. tiek uzsākts Dundagas mūzikas skolas un mākslas skolas reorganizācijas process, kura rezultātā ar 15.07.2001. uz šo abu skolu bāzes tiek izveidota jauna iestāde Dundagas Mākslas un mūzikas skola (direktore Linda Pavlovska).
01.09.1993. atvēra Talsu mūzikas skolas filiāli Kolkas pagastā.
Ar Kolkas pagasta padomes 04.11.1994. lēmumu Nr.35, tika lūgts Talsu rajona padomei un LR Kultūras ministrijai atvērt patstāvīgu mūzikas skolu Kolkā.
Kolkas mūzikas skola kā patstāvīga izglītības iestāde tika dibināta 1995.gada 1.martā (direktore Inora Sproģe). Sakarā ar sociālekonomisko situāciju valstī kopumā un audzēkņu skaita samazināšanos, Kolkas pagastā, Dundagas novada dome 22.06.2011. nolemj reorganizēt Kolkas mūzikas skolu un ar 01.01.2012. pievienot Dundagas Mākslas un mūzikas skolai.
Skolas pamatmērķi 1. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes, mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
2. Paaugstināt izglītības kvalitāti (pedagogu tālākizglītības nodrošināšana, Skolas tehniskais nodrošinājums, informācijas tehnoloģiju ieviešana).
3. Nodrošināt pozitīvu izglītības vidi, ņemot vērā katra izglītojamā spējas un intereses.
Darbības pamatvirziens Izglītojoša darbība.
Uzdevumi • nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā, mūzikā un dejā;
• sagatavot audzēkņus un radīt motivāciju turpināt izglītoties ar mākslu un kultūru saistītās izglītības iestādēs;
• veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi;
• sekmēt audzēkņu veidošanos par estētiski domājošu, garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, kas spēj radīt idejas, tās izteikt vizuāli, mūzikā un dejā, novērtēt un analizēt pašu un citu radīto, profesionāli orientēties mākslas pasaulē;
• sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju;
• nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā;
• racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pašvērtējums

izglitiba/dundagas_makslas_un_muzikas_skola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki