Domes un komiteju sēdes

2013. gada 31. oktobrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina ārkārtas domes sēdi nr. 21. 2013. gada 31. oktobrī plkst. 9.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Par vētras postījumu seku novēršanu
 2. Par pakalpojuma veikšanu — atkritumu savākšanas samaksas administrēšana.
 3. Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
 4. Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu.
 5. Par nekustamā īpašuma «Gobzemes» sadalīšanu.

Lejuplādēt protokolu

d.m.Y H:i · 0 Comments

2013. gada 27. oktobrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina ārkārtas domes sēdi nr. 20. 2013. gada 27. oktobrī plkst. 12.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Par diskriminācijas novēršanu atlīdzības noteikšanā pašvaldības darbiniekiem.

Lejuplādēt protokolu

d.m.Y H:i · 0 Comments

2013. gada 24. oktobrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi Nr. 19 2013. gada 24. oktobrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
 2. Par Dundagas novada domes noteikumiem «Medību tiesību piešķiršanas noteikumi»
 3. Saistošie noteikumi «Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem».
 4. Par iestādes vadītāja vietnieka amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
 5. Par optisko pieslēgumu.
 6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 20 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā.
 7. Par dienesta braucienu uz Čehiju.
 8. Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Mazauces».
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Trumpas».
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Jaunbrieži.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Dižpriedes» un «Liblabā».
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mežrukši».
 14. Par nekustamo īpašumu «Čakstītes» un «Alnīši» sadalīšanu.
 15. Par detālplānojuma nekustamam īpašumam «Steķi» apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma «Ceplīši» sadalīšanu.
 17. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu.
 18. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā.
 19. Par Apbalvojumu komisiju.
 • Dažādi jautājumi.
  • Ziņojums par dalību Latvijas Piļu un muižu asociācijā.

Lejuplādēt saistošo noteikumu projektus:
«Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem»,
Grozījumi Dundagas novada domes 27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20 «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā»

d.m.Y H:i · 0 Comments

2013. gada 17. oktobrī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc komitejas sēdi Nr. 10 2013. gada 17. oktobrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par materiālu un sociālu atbalstu Dundagas novada iedzīvotājiem.
 2. Saistošie noteikumi «Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem».
 3. Par izglītības metodiķa amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
 4. Par optikas pieslēgumu.
 5. Par Dundagas novada domes noteikumiem «Medību tiesību piešķiršanas

noteikumi».

 • Dažādi jautājumi.

2013. gada 10. oktobrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Nr. 13 2013. gada 10. oktobrī plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par materiālu un sociālu atbalstu Dundagas novada iedzīvotājiem.
 2. Saistošie noteikumi «Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem»
 3. Par Apbalvojumu komisiju
 4. Par izglītības metodiķa amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte»
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 13 2013. gada 10. oktobrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Mazauces».
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Trumpas».
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Jaunbrieži».
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Dižpriedes» un «Liblabā».
 6. Par nekustamo īpašumu «Čakstītes» un «Alnīši» sadalīšanu.
 7. Par detālplānojuma «Steķi» apstiprināšanu.
 8. Par nekustamo īpašumu «Ceplīši» sadalīšanu.
 9. Par optikas pieslēgumu.
 10. Par medību platību nomu.
 • Dažādi jautājumi.

2013. gada 26. septembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi Nr.  18 2013. gada 26. septembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.
 3. Par psihologa pakalpojumu Dundagas novadā.
 4. Par finansējumu projektu izstrādei Kolkas pagasta pārvaldē.
 5. Par automašīnas VW Caddy Maxi Kombi 1,6 atpirkšanu.
 6. Par automašīnas Nissan Pick-Up Double Cab nomas perioda izbeigšanos.
 7. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
 8. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
 9. Par 2013. gada budžeta grozījumiem.
 10. Par atļauju nekustamā īpašums «Zillauki» iegūšanai īpašumā.
 11. Par nekustamā īpašuma «Nevejas Ziediņi» sadalīšanu.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 13. Par pašvaldības īpašuma daļas atsavināšanu «Pils iela apbūve».
 14. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr.18 «Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem».
 15. Par dzīvokļu jautājumiem.
 16. Par maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Dundagas novadā.
 17. Par darba grupas «Kolkas pamatskolas attīstībai» uzdevumu precizēšanu.
 18. Par izmaiņām interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā.
 19. Par grozījumiem Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtībā Dundagas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
 20. Par izpilddirektores ikgadējo atvaļinājumu.
 • Dažādi jautājumi.

Lejuplādēt protokolu

d.m.Y H:i · 0 Comments
pasvaldiba/izsludinatas_sedes.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki