Apspriešanas

Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm

Dundagas novada pašvaldība rīko Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriedes:

  • 26.11.2012. — par ilgtermiņa attīstības vīziju, pamatnostādnēm un stratēģiskajiem mērķiem;
  • 28.11.2012. — par ilgtermiņa prioritātēm un novada specializāciju;
  • 30.11.2012. — par telpiskās attīstības perspektīvu.

Apspriedes notiks novada domes sēžu zālē Pils ielā 5 - 1, Dundagā, plkst. 18.00.

Lejuplādēt un iepazīties ar Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu.

Par jautājumiem, kas saistīti ar sabiedriskajām apspriedēm un stratēģijas projektu, lūdzu zvanīt dokumenta izstrādes vadītājam Guntim Kļaviņam pa tālruņiem 26589033, 63237511.

→ Read more...

Detālplānojums «Mazirbes Lauros»

Ar novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr. 248 «Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam «Mazirbes Lauri»» (protokols Nr. 10, 21. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma «Mazirbes Lauri» (kadastra Nr. 8862 002 0104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105.

Saskaņā ar «Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojumu ar grozījumiem» zemes vienība atrodas plānotās izmantošanas teritorijā «Dabas pamatnes teritorijas», uz kurām iepriekšējā apbūve atrodas krastu kāpu aizsargjoslā.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs ir Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei četru nedēļu laikā rakstiski iesniegt novada domē vai iesūtīt pa pastu: Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas novads, LV–3270.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Par detālplānojuma īpašumā «Celmi» galīgo redakciju

Ir sagatavota detālplānojuma Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam «Celmi» Galīgā redakcija. Ar detālplānojuma Galīgo redakciju var iepazīties arī Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļā, Pils ielā 5 -1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

Paskaidrojumus par detālplānojuma galīgo redakciju var saņemt, zvanot pa telefonu 63237511 detālplānojuma izstrādes vadītājam Guntim Kļaviņam.

Detālplānojuma Galīgās redakcijas izskatīšanas sēde notiks Pils ielā 5 -1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā 26.04.2012. plkst.13.00.

Dokumentācija lejupielādei

Novada robežas grozīšana

Publiskā apspriešana par novada robežas grozīšanu.

Talsu un Dundagas novadu pierobežā ir situācija, kad viena īpašnieka īpašumi atrodas divos novados. Daļa īpašumu «Mālēji» un «Jaunmālēji» ietilpst Dundagas, bet daļa — Talsu novadā. Īpašumiem piekļūt iespējams pa a/s «Latvijas valsts meži» meža ceļu, kas atrodas Dundagas novadā, bet dzīvojamās ēkas — Talsu novadā.

robežas shēma

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par novada robežas grozīšanu, no 12. līdz 30. III tiek rīkota publiskā apspriešana, kuras laikā Attīstības un plānošanas nodaļā ir iespējams iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī izteikt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus.

Publiskās apspriešanas sapulce notiks 29. III pulksten 14.00 Attīstības un plānošanas nodaļā Dundagas pilī.

Pēc publiskās apspriešanas iedzīvotāju viedokļus apkopos, un novada dome lems, vai uzsākt Dundagas novada administratīvās teritorijas robežas grozīšanas procedūru.

Lauris Laicāns, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Elektrolīnijas rekonstrukcija

Dundagas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no a/s «Latvenergo» elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma Dundaga - Talsi - Kandava - Tume rekonstrukcijas akcepta saņemšanai.

→ Read more...

d.m.Y H:i · 0 Comments
sabiedribas_lidzdaliba/apspriesanas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki