Tematiski Hronoloģiski

Dundagas novada saistošie noteikumi

Pašvaldības nolikums, saistošie noteikumi par teritorijas plānojumu un detālplānojumiem uzskaitīti atsevišķā lapā.

2009

2010

2010.01.27. saistošie noteikumi Nr. 1 Par Dundagas novada pašvaldības 2009. gada budžeta izpildi.pdf

2010.01.27. saistošie noteikumi Nr. 2 Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā.pdf

2010.01.27. saistošie noteikumi Nr. 3 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novada pašvaldības teritorijā.pdf

2010.01.27. saistošie noteikumi Nr. 4 Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam.pdf

2010.03.24. saistošie noteikumi Nr. 8 Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā.pdf

2010.03.24. saistošie noteikumi Nr. 9 Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošos noteikumos Nr. 2 Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā.pdf

2010.03.24. saistošie noteikumi Nr.11 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.pdf

2010.04.28. saistošie noteikumi Nr.13 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2009.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 4 Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem.pdf

2010.04.28. saistošie notiekumi Nr. 12 Dundagas novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi.pdf

2010.06.22. saistošie noteikumi Nr.13 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Dundagas novadā.pdf

2010.06.22. saistošie noteikumi Nr.15 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā.pdf

2010.06.22. saistošie noteikumi Nr.16 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Dundagas novadā.pdf

2010.07.28. saistošie notiekumi Nr. 19 Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā.pdf

2010.08.25. saistošie notiekumi Nr.22 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra noteikumos Nr. 3 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novada pašvaldības teritorijā.pdf

2010.09.29. saistošie notiekumi Nr.46 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2010. gadam.pdf

2011

2011.01.26. saistošie noteikumi Nr. 1 Par Dundagas novada pašvaldības 2010. gada budžeta izpildi.pdf

2011.01.26. saistošie noteikumi Nr. 2 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2009.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem.pdf

2011.02.02. saistošie noteikumi Nr. 3 Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam.pdf

2011.03.30. saistošie noteikumi Nr. 4 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas novada pašvaldības nolikums.pdf

2011.04.28. saistošie noteikumi Nr.6 Par sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas novadā.pdf

2011.04.28. saistošie noteikumi Nr. 5 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2011. gadam.pdf

2011.06.22. saistošie noteikumi Nr. 7 Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā.pdf

2011.07.27. saistošie noteikumi Nr. 9 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2011. gadam.pdf

2011.07.27. saistošie noteikumi Nr.10 Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā.pdf

2011.07.27. saistošie noteikumi Nr.11 Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 Par sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas novadā.pdf

2011.08.24. saistošie noteikumi Nr.13 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas novada pašvaldības nolikums.pdf

2011.08.24. saistošie noteikumi Nr.15 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.pdf

2011.09.29. saistošie noteikumi Nr.16 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2011. gadam.pdf

2011.09.29. saistošie noteikumi Nr.17 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas novada pašvaldības nolikums.pdf

2011.09.29. saistošie noteikumi Nr.18 Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem.pdf

2011.09.29. saistošie noteikumi Nr.19 Par Dundagas novada simboliku.pdf

2011.10.27. saistošie noteikumi Nr. 20 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā.pdf

2011.10.27. saistošie noteikumi Nr.21 Grozījumi Dundagas novada domes 2011.07.27. saistošajos noteikumos Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā.pdf

2011.11.03. saistošie noteikumi Nr. 22 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.06.22. saistošajos noteikumos Nr. 15 «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.pdf

2011.11.24. saistošie noteikumi Nr. 23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā.pdf

2011.12.22. saistošie noteikumi nr. 24 «Grozījumi Dundagas novada domes 2010.12.22. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums»»

2011.12.22. saistošie noteikumi Nr. 25 «Par novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu»

2012

2012.01.26. saistošie noteikumi nr. 1 «Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012. gadā»

2012.01.26. saistošie noteikumi nr. 2 «Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2011. gadam izpildi»

2012.01.26. saistošie noteikumi nr. 3 «Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2012. gadam»

2012.02.23. saistošie noteikumi Nr. 4 Grozījumi Dundagas novada domes 2011.11.24. saistošajos noteikumos Nr. 23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā»

2012.02.23. saistošie noteikumi Nr. 5 Grozījumi Dundagas novada domes 2011.12.22. noteikumos Nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu»

26.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 12 Detālplānojums Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam «Ezeru Spīdolas» (kad. nr. 8850 002 0190). Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi»

23.02.2012. saistošie noteikumi nr. 7 «Par Dundagas novada pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem»

2012.04.26. saistošie noteikumi Nr. 9 Grozījumi Dundagas novada domes 2011.07.27. saistošajos noteikumos Nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums»

2012.04.26. saistošie noteikumi Nr. 10 Grozījumi Dundagas novada domes 2011.07.27. saistošajos noteikumos Nr. 10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

2012.04.26. saistošie noteikumi Nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību»

2012.04.26. Saistošie noteikumi Nr. 12 «Grozījumi Dundagas novada domes 29.09.2011. saisošajos noteikumos Nr. 19 «Par Dundagas novada simboliku»» (3,1 MB

24.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 13 Par Dundagas novada pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem

25.05.2012. saistošie noteikumi nr. 14 «Grozījumi Dundagas novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos nr.6 «Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā

2012.07.28. saistošie noteikumi Nr. 15 «Grozījumi Dundagas novada domes 2012.04.26. saistošajos noteikumos Nr. 11 Par sabiedrisko kārtību»

26.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 16 Grozījumi Dundagas novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.6 «Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā»

26.07.2012. saistošie noteikumi Nr.18 Par Dundagas novada pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem

2012.09.27. saistošie noteikumi Nr. 19 «Par nodokļa atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim».

27.9.2012. saistošie noteikumi Nr. 20 Par Dundagas novada pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem

27.09.2012. saistošie noteikumi Nr. 21 Grozījumi Dundagas novada domes 28.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā»

25.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 22 Grozījumi 22.12.2010 saistošajos noteikumos Nr.47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».

25.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 23 Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu»

20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 24 Par Dundagas novada pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem

20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 25 «Par koku ciršanu ārpus meža»

2013

2013.01.24. saistošie noteikumi nr.1 «Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2013.gadā».pdf

2013.01.24. saistošie noteikumi Nr.2 «Par zemesgabalu nomas maksas apmēru».pdf

2013.01.24. saistošie noteikumi nr. 3 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta izpildi.pdf

2013.01.24. saistošie noteikumi Nr. 4 par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam.pdf

2013.02.28. saistošie noteikumi Nr.5 Grozījumi Dundagas novada domes 2013.01.24. saistošajos noteikumos Nr.1 Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2013. gadā.pdf

2013.03.28. saistošie noteikumi Nr. 6 Par koku ciršanu ārpus meža

25.04.2013. saistošie noteikumi nr. 8 «Grozījumi Dundagas novada domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas novada pašvaldības nolikums

2013.07.25. saistošie noteikumi nr. 9 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.12._22. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».

2013.07.25. saistošie noteikumi Nr.10 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2013. gadam grozījumiem

2013.07.25. saistošie noteikumi Nr. 11 Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 12 Grozījumi 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.6 «Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 13 Grozījumi 24.03.2010. saistošajos noteikumos nr. 11 «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 14 Grozījumi 27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20 «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 15 Grozījumi 28.07.2010. saistošajos noteikumos nr. 19 «Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 16 Grozījumi 23.09.2009. saistošajos noteikumos nr. 9 «Nodeva par Dundagas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 17 Grozījumi 24.03.2010. saistošajos noteikumos nr. 8 «Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 18 Grozījumi 24.01.2013. saistošajos noteikumos nr. 2 «Par zemesgabalu nomas maksas apmēru»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 19 Grozījumi 28.04.2010. saistošajos noteikumos nr. 12 «Dundagas novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 20 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 22.07.2011. saistošajos noteikumos nr. 7 «Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 21 Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 22 Grozījumi 26.04.2012. saistošajos noteikumos nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 23. Grozījumi 29.09.2011. saistošajos noteikumos nr. 19 «Par Dundagas novada simboliku»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 24 Grozījumi 29.09.2011. saistošajos noteikumos nr. 18 «Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 25. Grozījumi 29.09.2011. saistošajos noteikumos nr. 18 «Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem»

26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 26. «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu»

29.09.2013. saistošie noteikumi nr. 27 Par Dundagas novada pašvaldības 2013. gada budžeta grozījumiem

24.10.2013. saistošie noteikumi nr. 28 Grozījumi Dundagas novada domes 27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20 «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā»

24.10.2013. saistošie noteikumi nr. 29.«Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem»

You could leave a comment if you were logged in.
dokumenti/saistosie_hronologiski.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki