Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

«Ziemeļkuzemes biznesa asociācijas» jaunākās ziņas

Jaunākās ziņas, tai skaitā par projektu konkursa VII kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» biedrības «Ziemeļkuzemes biznesa asociācija» interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Izsludināta 5. projektu kārta

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam «Vietējās attīstības stratēģija» ieviešanai.

Projektus pieņems no 2013. gada 22. oktobra līdz 22. novembrim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa telefonu 26194609 vai 28646518.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš piesakoties no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības interneta vietnē www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba, vai zvanīt pa tālruni 26194609 EZF administratīvajai vadītājai Mārai Zadiņai, vai — 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienests interneta vietnē www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu e-pastā: lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošanai» šādām aktivitātēm un rīcībām. Piešķirtais publiskais finansējums ir Ls 23 920,31.

1. Aktivitāte: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

1.1. Rīcība: Ciematu atjaunošana un attīstība

Pieejamais finansējums ir Ls 23 920,31.

Mērķis: Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta pašvaldības ceļu seguma, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana vai uzlabošana ciematu teritorijās.

Kultūras, sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju pieejamības un labiekārtošanas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana. Tradicionālās piekrastes zvejniecības rīku mantojuma eksponēšana. Pludmales pieejamība un labiekārtošana. Vietējo tirgus vietu teritoriju labiekārtošana.

Virszemes ūdeņu atklāto novadgrāvju, dīķu izveidošana, rekonstruēšana un tīrīšana, uzlabojot dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.

Lejuplādēt vērtēšanas kritērijus

d.m.Y H:i · 0 Comments

Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu

logo_full.jpg

Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas publicitātes nodrošināšanai.

Projekti Nr. 09-00-L43100-000028 un Nr. 10-00-Z40200-000017.

Tehniskā specifikācija

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums/ Vārds, UzvārdsBiedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»
Reģistrācijas numurs40008049528
AdresePils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
KontaktpersonaAnce Remesa
Kontakttālrunis28646518
Iepirkuma priekšmeta nosaukums Video sižetu uzņemšana, sagatavošana un pārraides nodrošināšana.
Video sižeta uzņemšana un sagatavošana par ELFLA (Leader) un EZF projektiemDivpadsmit sižeti, katrs no tiem 4 līdz 7 minūšu garumā
Video sižeta pārraidīšana Kurzemes reģiona televīzijā, kas pēc iespējas plašāk aptverot Dundagas, Talsu un Ventspils novadu teritorijuPārraidīt katru sižetu 3 reizes
Izveidoto video sižetu ievietošana interneta vietnē Visi sižeti pieejami Youtube
Nozīmīgāko un interesantāko sižetu pārraidīšana televīzijas «Dienas ziņās»Vismaz 1x mēnesī 1-2 min sižets, sākot ar novembra mēnesi
Video sižetu ierakstīšana DVD un iesniegšana pasūtītājamKatru mēnesi pēc sižeta izveidošanas

Paredzamā līguma izpildes vieta: VRG biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» – Dundagas novada, Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastu, Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles un Usmas pagastu teritorijas.

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2013.gada oktobris – 2013.gada decembris

Cenas veidošanas rādītāji: pretendents iesniedz cenu piedāvājumu, kurā norādītas: viena sižeta vidējās izmaksas, sižetu pārraidīšanas izmaksas, kopējās izmaksas ar PVN (ja attiecināms)

Piedāvājums jāiesniedz: elektroniski, nosūtot biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» koordinatorei Ancei Remesai uz e-pastu: zba@dundaga.lv līdz 2013. gada 16. septembrim plkst. 17.00.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Piesakieties 6. projektu kārtā!

elfla.jpg

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa VI kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». Piešķirtais finansējums ir Ls 20 774,53.

3. aktivitāte:

  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

3.1. Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.

3.2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.

Mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem

Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībām ir Ls 20 774,53.

Projektus pieņems no 2013. gada 30. jūlija līdz 30. augustam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba vai pa tālruņiem 28646518, 26194609 vai 29172814.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba, vai zvanot pa tālruni 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai 26194609, 29172814, vai rakstot e-pastu zba@dundaga.lv

Lauku atbalsta dienesta interneta lapā www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Seminārs par projektu gatavošanu

ezf_logo.jpg elfla.jpg

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» aicina iespējamos projektu iesniedzējus uz informatīviem semināriem 22. martā plkst. 9.00 Dundagas pils mazajā zālē, Pils ielā 14, Dundagā, un 22. martā plkst. 14.00 Tārgales pagasta pārvaldes zālē.

Seminārā stāstīs par

d.m.Y H:i · 0 Comments

Jautājumi par projekta sagatavošanu

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Labdien!

Mēs esam biedrības „VASSA” biedri. Tā ir Ventspils aktīvo sieviešu biedrība. Mēs esam ~ 30 sievietes, kuras pārsvarā nodarbojas ar biznesu. Nodarbojamies ar labdarību, pašattīstību un rādošām nodarbībām. Tā, ka mūsu biedrībā arī sievietes no laukiem, izdomājām veidot Ances pagastā, Rindas ciemā mūsu mācību, radošo nodarbību un atpūtas centru ar mērķi piesaistīt lauku sievietes un veidot biedrības „VASSA” Rindas ciema apakšstruktūru. Tagad nodarbojamies ar projektu „Biedrības VASSA biedru apmācība projektu sagatavošanā”. Tā, ka mums savu telpu nodarbībām Ventspilī nav, grībām saremontēt mūsu telpas Rindas ciemā. Jūsu mājas lapā publicēta informācija par projektu “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Bet mēs, laikam nokavējam projekta pieteikuma termiņu. Lūdzam mums atrakstīt, vai tiek plānota šo vai līdzīgu projektu otrā kārta, lai mēs varam laicīgi sagatavot projektu?

Ar cieņu, Tatjana Laizāne „Biedrības VASSA biedru apmācība projektu sagatavošanā” koordinatore

29405288

Paldies par izrādīto interesi! Tā kā esam sazinājušās telefoniski, atliek tikai gaidīt, kad tiks izsludināta projektu pieņemšana. Vēlot veiksmi - ar cieņu, Ilona Znots - Znotiņa, ZBA koordinatore.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/zba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki