Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem

no Ls 3000 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu

Sniega tīrīšana no ceļiem un ielām

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 26.11.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/19
Iepirkuma priekšmetsSniega tīrīšana no Dundagas un Kolkas pagastu ceļiem, ielām un laukumiem saskaņā ar nolikums.pdf;pielikums_nolikumam.pdf ;ielas_un_celi.pdf
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām, apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš7.12.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaDundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 22.11.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/18 ELFLA
Iepirkuma priekšmetsKolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija saskaņā ar nolikums_kolkas_tn.pdf, apjomi_ktn.xls, kolkas_tautas_nams_paskaidrojuma_raksts.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš03.12.2010. plkst.13.00
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «A Celtne» par Ls 57622,24 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums15.12.2010.

Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 04.10.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/17 ELFLA
Iepirkuma priekšmetsKolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija saskaņā ar nolikums_kolkas_tautas_nams.pdf apjomi_tn_kolka.xls un kolkas_tautas_nams_paskaidrojuma_raksts.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš15.10.2010. plkst.11.00
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkumu. Pamats — izvēlētais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Lēmuma pieņemšanas datums18.10.2010.

Apvidus automašīnas iegāde operatīvajā līzingā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 05.08.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/16
Iepirkuma priekšmetsApvidus automašīnas saimnieciskā dienesta vajadzībām iegāde operatīvajā līzingā saskaņā ar specifikacija_automasina.pdf
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām, apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš16.08.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaDundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «NORDE» par Ls 14049,59 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums16.08.2010.

E.Dinsberga ielas remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.06.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/15
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta ielas Nr. 16 Ernesta Dinsberga ielas remonts 0,046-0,167 km saskaņā ar dokumentāciju:
dinsberga_xl.xls
dinsberga_xp.xls
dinsberga_w.zip
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām, apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš05.07.2010. plkst.15.00
Līguma darbības laiks 14 dienas
KontaktpersonaSaimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkuma procedūru, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas

Kurināmās malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei

Publicēšanas datums IUB 11.05.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/14
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Kopējais apjoms - 500 m3, koeficients 0,6, piegādi veikt ar preču pavadzīmi - rēķinu.
Citas prasības Reģistrācijas apliecības kopija, Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldnieks
Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «KRAUZERS» par Ls 7500,00 bez PVN.

Mazirbes speciālās internātpamatskolas telpu vienkāršotā renovācija mācību telpu uzlabošanai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 05.05.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/13 ERAF
Iepirkuma priekšmetsMazirbes speciālās internātpamatskolas telpu vienkāršotā renovācija mācību telpu uzlabošanai saskaņā ar dokumentāciju:
nolikums_mazirbes_telpu_renov.pdf
mazirbes_telpu_tame.xls
1._st_29052010.pdf
2._st_29052010.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš24.05.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaMazirbes speciālā internātpamatskola
Kaspars Neimanis, tālr. 26535221, epasts: kaspars.neimanis@inbox.lv
Lēmums pieņemts31.05.2010.
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Erteks“ par Ls 57241,15 bez PVN.

Dundagas vidusskolas otrā stāva gaiteņa remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 05.05.2010.
Identifikācijas Nr. DND-2010/12
Iepirkuma priekšmetsDundagas vidusskolas otrā stāva gaiteņa remonts saskaņā ar nolikumu un tāmi.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš24.05.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Elmārs Pēterhofs, tālr. 29377433, epasts: izpilddirektors@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «STATS» par Ls 11026,89 bez PVN.

Garderobes telpu grupas vienkāršotā rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 05.05.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/10 ELFLA
Iepirkuma priekšmetsGarderobes telpu grupas vienkāršotā rekonstrukcija saskaņā ar dokumentāciju:
nolikums_garderobes_telpu_grupas.pdf
tame.xls
dsz_paskaidr.pdf
dsz_rasejumi.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.05.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Elmārs Pēterhofs, tālr. 29377433, epasts: izpilddirektors@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA „CVS“ par Ls 18312,97 bez PVN.

Malkas piegāde Dundagas pilij

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 05.05.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/11
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām daļām. Vienas daļas minimālais apjoms - 100 m3. Kopējais apjoms - 500 m3, 1 m gara, tievgalī ne mazāk par 6 cm un resgalī ne vairāk par 35 cm, bez trupes pazīmēm un tukšiem vidiem, koeficients 0,6, cenas slieksnis Ls 14,00 bez PVN.
Citas prasības Reģistrācijas apliecības kopija, Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš24.05.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Vīdales saieta nama jumta atjaunošana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.04.2010.
Identifikācijas Nr. DND-2010/9 ELFLA
Iepirkuma priekšmets Vīdales saieta nama jumta atjaunošana saskaņā ar nolikumu un tāmēm.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.05.2010. plkst.15.00
Kontaktpersona Dundagas novada domes izpilddirektors
Elmārs Pēterhofs, tālr. 29377433, epasts: izpilddirektors@dundaga.lv
Lēmums pieņemts 19.05.2010.
Pieņemtais lēmums Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „ULRE“ par Ls 7686,77 bez PVN.

Ceļa klātnes planēšana - greiderēšana Dundagas pagastā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 15.04.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/8
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuIzpildāmā darba mērvienība - 1 pārgājiena kilometrs. Izpildāmā darba apjoms - 79,525 km pēc pieprasījuma. Auto greiderim jābūt aprīkotam ar GPS iekārtām veikto darbu automātiskai datu reģistrācijai, un iespēju pasūtītājam piekļūt GPS reģistrācijas datiem. Skatīt Dundagas pagasta autoceļu sarakstu.
Citas prasības Reģistrācijas apliecības kopija, Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš05.05.2010. plkst.13.00
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Elmārs Pēterhofs, tālr. 29377433, epasts: izpilddirektors@dundaga.lv
Lēmums pieņemts05.05.2010.
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Talsu ceļu rajons par Ls 5,90 bez PVN par vienu pārgājiena kilometru.

Kurināmās malkas piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 15.04.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/7
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Kopējais apjoms - 600 m3, 3 m gara, tievgalī ne mazāk par 6 cm un resgalī ne vairāk par 35 cm, bez trupes pazīmēm un tukšiem vidiem, koeficients 0,6, piegādi veikt ar preču pavadzīmi - rēķinu.
Citas prasības Reģistrācijas apliecības kopija, Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš05.05.2010. plkst.13.00
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Elmārs Pēterhofs, tālr. 29377433, epasts: izpilddirektors@dundaga.lv
Lēmums pieņemts05.05.2010.
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Sils“ par Ls 8574,00bez PVN.

Dedzināmās malkas piegāde PII «Kurzemīte» Dundagā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 01.04.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/6
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Kopējais apjoms - 500 m3, 3 m gara, tievgalī ne mazāk par 6 cm un resgalī ne vairāk par 35 cm, bez trupes pazīmēm un tukšiem vidiem, koeficients 0,6, piegādi veikt ar preču pavadzīmi - rēķinu.
Citas prasības Reģistrācijas apliecības kopija, Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš19.04.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Elmārs Pēterhofs, tālr. 29377433, epasts: izpilddirektors@dundaga.lv
Lēmums pieņemts19.04.2010.
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar Rišardu Petraškeviču par Ls 7000,00 bez PVN.

Operatīvā transporta līdzekļa pašvaldības policijai iegāde operatīvajā līzingā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 26.03.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/5
Iepirkuma priekšmetsOperatīvā transporta līdzekļa pašvaldības policijai iegāde operatīvajā līzingā saskaņā ar auto tehnisko specifikāciju.
Citas prasībasUzņēmumu reģistra/ Komercreģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija
Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu
Licence / sertifikāts / patents vai cits dokuments (kopija) noteiktu darbu veikšanai, ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka normatīvie akti.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš19.04.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Elmārs Pēterhofs, tālr. 29377433, epasts: izpilddirektors@dundaga.lv

Pārtikas produktu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.03.2010.
Identifikācijas Nr.DND-2010/4
Iepirkuma priekšmetsPārtikas produktu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš12.04.2010. plkst.15.00
KontaktpersonaMazirbes speciālā internātpamatskola
Kaspars Neimanis, tālr. 26535221, epasts: kaspars.neimanis@inbox.lv
Lēmums pieņemts19.04.2010.
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu par piedāvājuma 2. daļu ar AS «Talsu gaļa» par Ls 1054,50 bez PVN, par piedāvājuma 1.,3.,4.,5. un 6. daļu ar SIA «Tonuss un partneri». Zemākā cena 5. daļā Ls 1220,33 bez PVN.

Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība

Izsludināšanas datums12.10.2009.
Identifikācijas Nr.DND-2009/12
Iepirkuma priekšmetsKubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība saskaņā ar nolikumu (153 kB).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš19.10.2009. plkst.16.00
KontaktpersonaKubalu skolas - muzeja vadītājs Ivars Abajs, tālr. 26514118, epasts: kubalmuz@dundaga.lv
Lēmums pieņemts26.10.2009. Līguma tiesības piešķirtas, bet līgums nav noslēgts
Lēmums pieņemts15.02.2010.
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkuma procedūru. Pamats - nepieciešamas būtiskas izmaiņas tehniskajā projektā un nolikumā
pasvaldiba/iepirkumi/2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki