Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem

no Ls 3000 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu

Maija ielas bruģēšana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 14.10.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/15
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehniska_specifikacija_maija_ielai.doc
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš25.10.2011. plkst.13.30
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «DELTA AP». Piedāvātā zemākā cena Ls 3226,80 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums26.10.2011.

Dundagas pils gaiteņa renovācija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 13.09.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/14
Iepirkuma priekšmetsDundagas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija saskaņā ar dokumentāciju: nolikums_pils_gaitenis.pdf, darbu_apjomi_pils.xls, dpg_durvis-ar_04_1_.pdf, dpg_durvis-ar_05.pdf, dpg_durvis-ar_06.pdf, dpg_durvis-ar_07.pdf, dpg_durvis-ar_08.pdf, dpg_fotofiks.pdf, dpg_grpl-ar_02.pdf, dpg_kompl-ar_09.pdf, dpg_notin-ar_03.pdf, dpg_paskr.pdf, dpg_stpl-ar_01.pdf, dpg_titl.pdf, dpg_vrap_1_.pdf.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš26.09.2011. plkst. 13.30.
KontaktpersonaDundagas pils direktore
Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkuma procedūru, jo iesniegtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Lēmuma pieņemšanas datums10.10.2011.

Mazirbes speciālās internātpamatskolas siltumtrases tīklu renovācija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 01.09.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/13
Iepirkuma priekšmetsMazirbes speciālās internātpamatskolas siltumtrases tīklu renovācija saskaņā ar dokumentāciju: nolikums_siltumtrasei.pdf, darbu_apjomi_mazirbes_siltumtrase.xls, mazirbeskola_garenprof.pdf, mazirbeskola_genis.pdf, mazirbskola_topo.pdf, st_paskaidrojums.pdf.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš12.09.2011. plkst.13.30.
KontaktpersonaMazirbes speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājs Kaspars Neimanis, tālr. 26535221, epasts: kaspars.neimanis@inbox.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «CO Sistēmas» par Ls 22984,79 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums15.09.2011.

Ielas Nr. 25 asfaltēšana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 26.08.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/12
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar darba_daudzumi.pdf
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš06.09.2011. plkst.13.30
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Talce» par Ls 3697,14 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums14.09.2011.

Zāģmateriālu sagatavošanas pakalpojumi

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 11.07.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/11
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehniska_specifikacija.pdf
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš22.07.2011. plkst.13.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar z/s «Alkšbirzes» par Ls 20 Ls/m3 bez PVN par baļķu zāģēšanu ar lentzāģi ar apzāģēšanu.
Lēmuma pieņemšanas datums02.07.2011.

Mēbeļu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 31.05.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/10/ERAF
Iepirkuma priekšmetsMēbeļu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš13.06.2011. plkst.15.00
KontaktpersonaMazirbes speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājs Kaspars Neimanis, tālr. 26535221, epasts: kaspars.neimanis@inbox.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar IK «RITME» par Ls 7393,64 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums28.06.2011.

Kolkas pamatskolas 1. stāva remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 12.05.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/9
Iepirkuma priekšmetsKolkas pamatskolas 1. stāva remonts saskaņā ar nolikumu un darbu apjumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš23.05.2011. plkst.13.00
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldnieks
Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «A CELTNE» par Ls 22 271,77 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums31.05.2011.

Malkas piegāde Dundagas pilij

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.04.2011.
Identifikācijas Nr. DND-2011/8
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām daļām. Vienas daļas minimālais apjoms - 100 m3. Kopējais apjoms - 500 m3, 1 m gara, tievgalī ne mazāk par 6 cm un resgalī ne vairāk par 35 cm, bez trupes pazīmēm un tukšiem vidiem, koeficients 0,6, cenas slieksnis Ls 19,00 bez PVN.
Citas prasības Reģistrācijas apliecības kopija, Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2010. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Būvuzraudzība objektā «Teritorijas labiekārtošanas darbi un renovācijas darbi Kubalu skolas - muzeja saimniecības ēkā, atjaunojot vēsturiskos elementus»

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.04.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/7/ ELFLA
Iepirkuma priekšmetsBūvuzraudzība objektā «Teritorijas labiekārtošanas darbi un renovācijas darbi Kubalu skolas - muzeja saimniecības ēkā, atjaunojot vēsturiskos elementus» saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.05.2011. plkst.13.30
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Ģirts Kalnbirze, tālr. 29377433, epasts: girts.kalnbirze@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Smilšu pilis» par Ls 1650,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums02.05.2011.

Kurināmās malkas piegāde

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 31.03.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/6
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz par vienu vai abām daļām. Vienas daļas apjoms - 500 m3 Kolkas pagasta pārvaldei, otras daļas apjoms — 690 m3 Dundagas novada domei. Kopējais apjoms — 1190 m3, 3 m gara, tievgalī ne mazāk par 6 cm un resgalī ne vairāk par 35 cm, bez trupes pazīmēm un tukšiem vidiem, koeficients 0,6.
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš11.04.2011. plkst.16.50
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Krauzers» par Ls 19,00 bez PVN par m3.
Lēmuma pieņemšanas datums11.04.2011.

Ceļa klātnes planēšana - greiderēšana Dundagas novadā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 31.03.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/5
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuIzpildāmā darba mērvienība — 1 pārgājiena kilometrs. Izpildāmā darba apjoms — 79,52 km pēc pieprasījuma. Skatīt Dundagas pagasta autoceļu sarakstu.
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kam piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš11.04.2011. plkst.16.30
KontaktpersonaDundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar a/s «Latvijas autoceļu uzturētājs «Talsu ceļu rajons»» par Ls 5,90 bez PVN par pārgājiena km.
Lēmuma pieņemšanas datums11.04.2011.

Kurināmās malkas piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 31.03.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/4
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Kopējais apjoms — 600 m3, 3 m gara, tievgalī ne mazāk par 6 cm un resgalī ne vairāk par 35 cm, bez trupes pazīmēm un tukšiem vidiem, koeficients 0,6, piegādi veikt ar preču pavadzīmi - rēķinu.
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš11.04.2011. plkst.16.10
KontaktpersonaMazirbes speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājs Kaspars Neimanis, tālr. 26535221, epasts: kaspars.neimanis@inbox.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Sils» par Ls 18,39 bez PVN par m3.
Lēmuma pieņemšanas datums11.04.2011.

Pārtikas produktu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 31.03.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/3
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.04.2011. plkst.15.50
KontaktpersonaMazirbes speciālā internātpamatskola
Kaspars Neimanis, tālr. 26535221, epasts: kaspars.neimanis@inbox.lv
Lēmums pieņemts15.04.2011.
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu par piedāvājuma 2. daļu ar AS «Talsu gaļa» par Ls 1350,70 bez PVN, par piedāvājuma 1.daļu Ls 1437,59 bez PVN un 3. daļu Ls 2373,05 bez PVN ar SIA «Tonuss un partneri», par piedāvājuma 4. daļu Ls 1941,67 bez PVN, 5.daļu Ls 1895,09 bez PVN un 6. daļu Ls 229,70 bez PVN ar SIA «KABULETI FRUIT».

Būvuzraudzība objektā «Teritorijas labiekārtošanas darbi un renovācijas darbi Kubalu skolas - muzeja saimniecības ēkā, atjaunojot vēsturiskos elementus»

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 31.03.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/2/ ELFLA
Iepirkuma priekšmetsBūvuzraudzība objektā «Teritorijas labiekārtošanas darbi un renovācijas darbi Kubalu skolas - muzeja saimniecības ēkā, atjaunojot vēsturiskos elementus» saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš11.04.2011. plkst.15.30
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Ģirts Kalnbirze, tālr. 29377433, epasts: girts.kalnbirze@dundaga.lv
Lēmums pieņemts11.04.2011.
Pieņemtais lēmumsIzbeigt iepirkuma procedūru. Pamats — iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi.

Teritorijas labiekārtošanas darbi un renovācijas darbi Kubalu skolas - muzeja saimniecības ēkā, atjaunojot vēsturiskos elementus

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 31.03.2011.
Identifikācijas Nr.DND-2011/1/ ELFLA
Iepirkuma priekšmetsTeritorijas labiekārtošanas darbi un renovācijas darbi Kubalu skolas - muzeja saimniecības ēkā, atjaunojot vēsturiskos elementus saskaņā ar nolikumu un darbu apjoma aprakstu.
Projekta dokumentācija (15,7 Mb).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš11.04.2011. plkst.15.00
KontaktpersonaDundagas novada domes izpilddirektors
Ģirts Kalnbirze, tālr. 29377433, epasts: girts.kalnbirze@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Stats» par Ls 97872,59 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums15.04.2011.
pasvaldiba/iepirkumi/2011.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki