Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

Dundagas novada saistošie noteikumi: 173 Apmeklējumi
====== Dundagas novada saistošie noteikumi ====== **[[::dokumenti:nolikums|Pašvaldības nolikums]], saisto... 009.07.01._saistosie_noteikumi_nr._2_par_dundagas_novada_pasvaldibas_budzeta_pienemsanu_2009._gadam.pdf |... 009.07.01. saistošie noteikumi Nr. 2 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieņemšanu 2009. gadam.pdf }... 009.07.29._saistosie_noteikumi_nr._3_par_dundagas_novada_pasvaldibas_budzeta_grozijumiem_2009._gadam.pdf
Dundagas novada saistošie noteikumi: 163 Apmeklējumi
====== Dundagas novada saistošie noteikumi ====== **[[::dokumenti:nolikums|Pašvaldības nolikums]], saisto... .25._saistosie_noteikumi_nr._9_grozijumi_dundagas_novada_domes_2010.12._22._nr.47_dundagas_novada_pasvaldibas_nolikums.pdf|2013.07.25. saistošie noteikumi nr. 9 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.12._22. saistošajos noteikumos nr. 47
Dundagas novada sociālais dienests: 29 Apmeklējumi
====== Dundagas novada sociālais dienests ====== {{:iestades:soc.jpg?nolink&250|Sociālais dienests}} ^ Iestādes nosaukums ^ Dundagas novada sociālais dienests | ^ Nodokļu maksātāja \\ re... Mauriņa | ===== Darba laiks: ===== Dundagas novada Sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundagā \\ Pirm... > | ===== Vispārīgs apraksts ===== Dundagas novada sociālais dienests ir Dundagas novada domes izvei
Domes sēdē 25.08.2010.: 25 Apmeklējumi
rtīzei ===== SIA «LBS – konsultants» un Dundagas novada dome ir noslēgusi līgumu par projekta «Kubalu sko... izstrādātā tehniskā projekta ===== Pēc Dundagas novada Būvvaldes atzinuma domei par SIA «Arhitektu biroj... ību programmu iespējām» izvirzīto mērķi; Dundagas novada domes iepirkumu komisijai organizēt iepirkumu pro... ilšu pilis» ===== SIA «Smilšu pilis» un Dundagas novada dome ir noslēgusi līgumu par būvprojekta izstrādi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 22 Apmeklējumi
====== Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saska... 2| ^Līguma priekšmets|Sniega tīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām| ^Prasības attiecībā uz iepirkuma... 09.12.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl... 2.12.2013. plkst. 14.15| ^Kontaktpersona|Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktore Baiba Dūda, t
2011. gads: 17 Apmeklējumi
* 15.01.2011 Sniega talka. Iespējamiem Dundagas novada talciniekiem pieteikties pie Saimnieciskā dienest... 16.00 Dundagas pils mazajā zālē. Lektore — Talsu novada tūrisma informācijas centra direktore Inese Roze ... Marinska. Pēc lekcijas — ziņojumi un pārrunas par novada tūrisma attīstībā aktuāliem jautājumiem * 24.03... urzemes reģionālā administrācija rīko tikšanos ar novada iedzīvotājiem. Darba kārtībā: jaunumi Dabas aizsa
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 17 Apmeklējumi
====== Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saska... 05.11.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr... 31.07.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr... 06.2012. plkst. 14.00 | ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl
Novadā — cits vadītājs: 14 Apmeklējumi
— cits vadītājs ====== **31. V vakarā Dundagas novada dome ievēlēja priekšsēdētāju — Guntu Abaju.** {{... rs Zadiņš un Aldons Zumbergs. Sēdē piedalījās arī novada domes jurists Aigars Šturms, vairāki dundadznieki... rot konkrētu darbu. Ē. Bērzkalns arī norādīja, ka novada vēlētāji visvairāk balsu nodevuši par sarakstu «N... ne tikai labi orientējas pašvaldības likumos un novada dzīvē, bet ir arī godīgs cilvēks, kas ar pilnu at
Novada uzņēmēju vienošanās: 13 Apmeklējumi
====== Novada uzņēmēju vienošanās ====== **7. III pilī pēc 11. Saeimas deputāta un mūsu novada attīstībā ieinteresēta cilvēka Gaida Bērziņa aici... . Tajā 13 uzņēmēji parakstīja vienošanos. Ja kāds novada uzņēmējs vēlas pievienoties, to parakstīt var pie... ==== Vienošanās teksts ===== Ar šo mēs, Dundagas novada uzņēmēji, vienojamies veidot Dundagas novada uzņē
Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu: 13 Apmeklējumi
=== Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu === **Dundagas novada pašvaldība uzsāk Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Attīstības plānošanas doku... jūlijam līdz decembrim, pamatojoties uz Dundagas novada domes 28.06.2012. lēmumu «Par Dundagas novada Ilg
2013. gads: 12 Apmeklējumi
3 plkst. 16.00 pilī [[zinas/2012.12.27.uznemejiem|Novada uzņēmēju tikšanās ar Gaidi Bērziņu]]. * 10.01.2... tautas namā [[zinas/2013.02.11.no_sirds_uz_sirdi|novada talantu koncerts «No sirds uz sirdi»]]. * 21.0... nām]] * 16.04.2013 plkst. 13.00--15.00 Dundagas novada pašvaldības ēkā Pils ielā 5 izsniegs lauku bloku... plkst. 17.30 Dundagas pilī tikšanās ar pašvaldību novada domes deputātu kandidātu sarakstu pārstāvjiem.
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 11 Apmeklējumi
====== Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saska... 25.10.2011. plkst.13.30| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl... 06.09.2011. plkst.13.30| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl... 22.07.2011. plkst.13.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl
Izraudzīsim labākos!: 11 Apmeklējumi
zraudzīsim labākos! ====== ** Ieteikumi Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju apbalvošanai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem 2010. gada 18. nov... t "Prēmija <b>«Par mūža ieguldījumu»</b>" static "Novada domes prēmiju «Par mūža ieguldījumu» var saņemt esošais vai bijušais Dundagas novada Dundagas vai Kolkas pagasta iedzīvotājs, kas ar s
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 11 Apmeklējumi
====== Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saska... .12.2010. plkst.15.00 | ^Kontaktpersona|Dundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojr... .08.2010. plkst.15.00 | ^Kontaktpersona|Dundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojr... .05.2010. plkst.15.00 | ^Kontaktpersona|Dundagas novada domes izpilddirektors\\ Elmārs Pēterhofs, tālr. 2
Domes sēdē 27.01.2010.: 10 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 10 Apmeklējumi
Dundagas novada teritorija: 10 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 9 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi: 9 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 9 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 9 Apmeklējumi
Tavam novadam: 9 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 9 Apmeklējumi
Teritorija: 9 Apmeklējumi
Novada plānošanas dokumenta izstrāde: 8 Apmeklējumi
2013. gada 25. aprīlī: 8 Apmeklējumi
Detālplānojumi: 8 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 8 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 8 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 8 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 8 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 8 Apmeklējumi
Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē: 8 Apmeklējumi
Dundagas novads: 8 Apmeklējumi
Novada teritorijas plānojums: 8 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 8 Apmeklējumi
Domes sēdē 16.12.2009.: 8 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 7 Apmeklējumi
Darbosimies plānošanas darbnīcās!: 7 Apmeklējumi
JANVĀRIS: 7 Apmeklējumi
nolikums: 7 Apmeklējumi
Jaunās «SlÄ«teres nacionālā parka Ziņas»: 7 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 7 Apmeklējumi
Projekts Dundagas novada bērniem: 7 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 7 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 7 Apmeklējumi
2012. gads: 7 Apmeklējumi
Atbalsts skolēniem: 7 Apmeklējumi
Piesakieties novada vēlēšanu komisijā!: 6 Apmeklējumi
Novada tūrisma uzņēmēju tikšanās: 6 Apmeklējumi
Budžets: 6 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 6 Apmeklējumi
Pakalpojumi iedzīvotājiem, kurus nodrošina Attīstības nodaļa: 6 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 6 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 6 Apmeklējumi
2012. gada 28. jūnijā: 6 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 6 Apmeklējumi
Sporta dienas nolikums un programma: 6 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 6 Apmeklējumi
Darbs novada vēlēšanu komisijā: 6 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 6 Apmeklējumi
2013. gada 28. februārī: 6 Apmeklējumi
Ievadkurss novada tÅ«ristu gidiem: 6 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 6 Apmeklējumi
Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās: 6 Apmeklējumi
2012. gada 26. aprīlī: 6 Apmeklējumi
Meklē juriskonsultu: 6 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 6 Apmeklējumi
Attīstības plānošana: 6 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 6 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 5 Apmeklējumi
Dubultsvētki aizvadīti godam: 5 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 5 Apmeklējumi
2012. gada 14. jūnijā: 5 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 5 Apmeklējumi
Dokumenti: 5 Apmeklējumi
Informācija: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 5 Apmeklējumi
Novada robežas grozīšana: 5 Apmeklējumi
2012. gada 26 . janvārī: 5 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 5 Apmeklējumi
Apspriede par tūrismu: 5 Apmeklējumi
UNESCO nedēļas pasākumi Talsu novada muzejā: 5 Apmeklējumi
Skolojam gidus: 5 Apmeklējumi
Projekti Dundagas pusē: 5 Apmeklējumi
2013. gada 11. aprīlī: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.03.2010.: 5 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai» šķērso arī mūsu novadu: 5 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 5 Apmeklējumi
2012. gada 12 . janvārī: 5 Apmeklējumi
Sporta dienā: 5 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 5 Apmeklējumi
Novadnieki: 5 Apmeklējumi
Pašvaldības policija: 5 Apmeklējumi
Dundagas novada publiskie pārskati: 5 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 5 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 5 Apmeklējumi
Aicina darbā bērnudārza vadītāju: 5 Apmeklējumi
Grāmatu svētki: 5 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 5 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 5 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 5 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 5 Apmeklējumi
Par sadzīves atkritumiem: 4 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 4 Apmeklējumi
Darbs iecirkņu vēlēšanu komisijās: 4 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 4 Apmeklējumi
Detālplānojums «Mazirbes Lauros»: 4 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa: 4 Apmeklējumi
Dejotāji — starp labākajiem Kurzemē: 4 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 4 Apmeklējumi
2013. gada 24. oktobrī: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 4 Apmeklējumi
2011. gada 3. novembrī: 4 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 4 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 4 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 4 Apmeklējumi
2012. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 4 Apmeklējumi
2012. gada 26. jūlijā: 4 Apmeklējumi
2012. gada 9. augustā: 4 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisijas: 4 Apmeklējumi
Pulkstenis ir uzvilkts!: 4 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 4 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 4 Apmeklējumi
Autobuss skolēniem: 4 Apmeklējumi
Avīze «Dundadznieks»: 4 Apmeklējumi
2012. gada 27. septembrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 20. decembrī: 4 Apmeklējumi
Aicina darbā bibliotekāru Vīdalē: 4 Apmeklējumi
2013.gada 12. decembrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 22. novembrī: 4 Apmeklējumi
Palīdzēsim ugunsnelaimē!: 4 Apmeklējumi
Darbs vēlēšanu komisijās: 4 Apmeklējumi
2013. gada 24. janvārī: 4 Apmeklējumi
Ciemos rucavieši: 4 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 4 Apmeklējumi
2013.gada 19. decembrī: 4 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 4 Apmeklējumi
Koncerts vieno: 4 Apmeklējumi
Novada apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana: 4 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 4 Apmeklējumi
Trīspusēja tikšanās: 4 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 4 Apmeklējumi
Maksas pakalpojumi: 4 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 4 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 4 Apmeklējumi
Novada domes pirmā sēde: 4 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 4 Apmeklējumi
Novada karoga meti: 4 Apmeklējumi
Attīstības stratēģijas izstrāde 2012. gadā: 4 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 4 Apmeklējumi
Talantu koncerts Kolkā: 4 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 4 Apmeklējumi
Sociālais darbs: 3 Apmeklējumi
Sacensībās «Pāces kauss»: 3 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 3 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 3 Apmeklējumi
Zemes stunda 2012: 3 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 3 Apmeklējumi
2010. gada augusta numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada 12. aprīlī: 3 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 3 Apmeklējumi
Sociālās aprūpes pakalpojums – aprūpe mājās: 3 Apmeklējumi
Pludmales volejbola I posmā: 3 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 3 Apmeklējumi
Atklātais čempionāts pludmales volejbolā: 3 Apmeklējumi
Brīvprātīgo brigāde Dundagā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. martā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 23. februārī: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 3 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām: 3 Apmeklējumi
2012. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 3 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 3 Apmeklējumi
«Janvāru» poligonā: 3 Apmeklējumi
2011. gada 15. septembrī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 11. augustā: 3 Apmeklējumi
2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 3 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 13. oktobrī: 3 Apmeklējumi
Olimpiskajā dienā: 3 Apmeklējumi
2011. gada 27. jūlijā: 3 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«nija «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Dundagas vidusskolas 65 gadu jubileja: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā teritorijas plānotāju: 3 Apmeklējumi
Kolkas bagātība: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 3 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 3 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 3 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 3 Apmeklējumi
2011. gada 22. decembrī: 3 Apmeklējumi
Novada Ä£erbonis: 3 Apmeklējumi
2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Atklāta vēstule novada valdīšanai: 3 Apmeklējumi
Dāvāsim cerību!: 3 Apmeklējumi
Barikāžu laiku atceroties: 3 Apmeklējumi
Kolkas pašdarbnieki rosīgi: 3 Apmeklējumi
Zinību diena Dundagā: 3 Apmeklējumi
Baltkrievijas vēstnieks mūsu novadā: 3 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. janvārī: 3 Apmeklējumi
Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes: 3 Apmeklējumi
Ernests Ābols: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada ģerbonis: 3 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 3 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 3 Apmeklējumi
Atvari: 3 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 3 Apmeklējumi
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija: 3 Apmeklējumi
Iznomā zemi: 3 Apmeklējumi
Pašvaldība pateicas: 3 Apmeklējumi
2013.gada 23. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
Ciemos durbenieki: 3 Apmeklējumi
Detālplānojums īpašumam «Steķi»: 3 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā projektu vadītāju: 3 Apmeklējumi
Novada nolikums: 3 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs: 3 Apmeklējumi
Grozījumu projekts «Dundagas novada pašvaldības nolikumā»: 3 Apmeklējumi
2013.gads: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada dome: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju: 3 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada domes deputāti: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā izpilddirektoru: 3 Apmeklējumi
Zaļā pils diena: 3 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozījumi: 3 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 3 Apmeklējumi
2010. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
Augusta numurā lasiet…: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotekāri Ventspils Pārventas bibliotēkā: 3 Apmeklējumi
Tikšanās Mazirbē: 3 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 3 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 3 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 3 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 3 Apmeklējumi
Bērnu žūrija 2009: 3 Apmeklējumi
2012. gada 23. augustā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 3 Apmeklējumi
Svētki mazajiem novadniekiem: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Projekts saistošiem noteikumiem par novada simboliku: 3 Apmeklējumi
2013. gada 12. augustā: 3 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. oktobrī: 3 Apmeklējumi
«Monētu dienu 2011» noslēgums: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
2013. gada 10. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 3 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 3 Apmeklējumi
2012. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Atskaite - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kuzemē: 2 Apmeklējumi
ievads: 2 Apmeklējumi
Pasaule tavā bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Bērnu tiesību aizsardzība: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma atcelšana: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 2 Apmeklējumi
Skolotāju diena: 2 Apmeklējumi
Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem: 2 Apmeklējumi
Sociālā aizsardzība: 2 Apmeklējumi
Volejbolisti sacenšas Pācē: 2 Apmeklējumi
Novada Sporta svētkos: 2 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai»: 2 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 2 Apmeklējumi
2013. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 2 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 2 Apmeklējumi
Dundadzniecei Lūcijai Graudiņai – 100: 2 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība maijā: 2 Apmeklējumi
Dundagas koris Latgalē: 2 Apmeklējumi
Panākumi divos konkursos: 2 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 2 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 2 Apmeklējumi
Saistošo notiekumu grozījumu projekts: 2 Apmeklējumi
Ä¢erboņa izvēle: 2 Apmeklējumi
Lāčplēša diena Dundagā: 2 Apmeklējumi
Novada dome atskatās uz 100 dienām: 2 Apmeklējumi
Vadītāji: 2 Apmeklējumi
Novada domes sēdēs: 2 Apmeklējumi
«Letonikas» konkurss: 2 Apmeklējumi
Sociālās palīdzības un citi pabalsti: 2 Apmeklējumi
Būvatļaujas un sociālā palīdzība: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Ziedojumiem: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības iestādes, struktūrvienības un uzņēmumi: 2 Apmeklējumi
Inovāciju diena Talsos: 2 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 2 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi: 2 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 2 Apmeklējumi
Saites: 2 Apmeklējumi
Deju koncerts Talsos: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 30.06.2010.: 2 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Projekti: 2 Apmeklējumi
Maize: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā vidusskolas direktoru: 2 Apmeklējumi
Viss par ķirbi: 2 Apmeklējumi
Dundaga kļūs skaistāka: 2 Apmeklējumi
Skola sākas!: 2 Apmeklējumi
Pils pagalms atjaunots: 2 Apmeklējumi
Auto izsole: 2 Apmeklējumi
Vides aizsardzības apspriede: 2 Apmeklējumi
Humānā palīdzība: 2 Apmeklējumi
Pansija «Jaundundaga»: 2 Apmeklējumi
Dundadznieki Dānijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Senās uguns naktī: 2 Apmeklējumi
Grozījumi nolikumā un projektu līdzfinansēšana: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada ģerbonis: 2 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar deputātu kandidātiem: 2 Apmeklējumi
Dot un saņemt: 2 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vizīte Vālas pašvaldībā Ungārijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2009. gada publiskais pārskats: 2 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 2 Apmeklējumi
2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
Rekonstruēs elektropārvades līnijas: 2 Apmeklējumi
Uz sniega talku!: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada 13. septembrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Latvenergo» dāvanu kartes: 2 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā: 2 Apmeklējumi
«Dundadznieks» maijā: 2 Apmeklējumi
Jauna grāmata: 2 Apmeklējumi
Cirsmu izsole: 2 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
2008. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
2012. gada 13. decembrī: 2 Apmeklējumi
Aicina darbam komisijās: 2 Apmeklējumi
Diskutēs par Latvijas pedagogu konkurētspēju: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma grozījumi: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
Labo lietu tirdziņš - izstāde: 2 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvaldē: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12. jūlijā: 2 Apmeklējumi
Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi: 2 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 2 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 10. maijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 24. novembrī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.11.2009.: 2 Apmeklējumi
Tematisku ekskursiju vadīšana: 2 Apmeklējumi
JÅ«nija numurā lasiet…: 2 Apmeklējumi
«Kā veidot un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību»: 2 Apmeklējumi
TikÅ¡anās ar filmas «SlÄ«teres nacionālais parks» veidotājiem: 2 Apmeklējumi
Decembrī bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Uzņēmēju tikšanās: 2 Apmeklējumi
Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu: 2 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 2 Apmeklējumi
2012. gada 17. maijā: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisiju darba laiki: 2 Apmeklējumi
BÅ«vvalde ziņo: 2 Apmeklējumi
Saules iela 10A nomas izsole: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 09.08.2010.: 2 Apmeklējumi
Atlaides veselības centrā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 2 Apmeklējumi
2011. gada 10. novembrī: 2 Apmeklējumi
TÅ«risma attÄ«stÄ«ba novadā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Ārkārtas sēde 2011. gada 29. septembrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī plkst. 18.10: 2 Apmeklējumi
JÅ«lija numurā lasiet…: 2 Apmeklējumi
Joprojām aicina darbā sociālo darbinieku: 2 Apmeklējumi
Kļūsim par līderiem pašu dēļ!: 2 Apmeklējumi
2013. gada 15. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā policistu: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 2 Apmeklējumi
2013. gada 20. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
Maize: 2 Apmeklējumi
2013. gada 23. maijā: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru: 2 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 25. jūlijā: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā skolas direktoru: 2 Apmeklējumi
Monētu dienas Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Īpašuma iznomāšana: 2 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā (2): 2 Apmeklējumi
No Latvijas Pašvaldību savienības: 2 Apmeklējumi
Dundadzniece uzvar Monētu dienu izlozē!: 2 Apmeklējumi
2013. gada 12. septembrī: 2 Apmeklējumi
Pārdod auto: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā darba aizsardzības speciālistu: 2 Apmeklējumi
2013. gada 7. augustā: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā galveno grāmatvedi: 2 Apmeklējumi
Jubileja Centrālajā bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 2 Apmeklējumi
Novada talantu koncerts: 2 Apmeklējumi
2013. gada 9. maijā: 2 Apmeklējumi
Mēs — «Balttour 2012»: 2 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 2 Apmeklējumi
2013. gada 31. janvārī: 2 Apmeklējumi
Novada domes speciālistu pieņemšanas organizēšana Kolkas pagastā: 2 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 2 Apmeklējumi
Idejas ir, laiks tās īstenot!: 2 Apmeklējumi
Projektēšanas un autoruzraudzības darbi «Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un paplašināšanai» Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
«Dundagas novada domes ziņas»: 2 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 2 Apmeklējumi
Plānošanas darbnīcu rezultāti: 2 Apmeklējumi
Priecīgus Ziemassvētkus!: 2 Apmeklējumi
Celmi: 2 Apmeklējumi
MācÄ«bu un pieredzes apmaiņas kursi tÅ«risma attÄ«stÄ«bai: 2 Apmeklējumi
«Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!»: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā: 2 Apmeklējumi
2012. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Plūdi Dundagā: 2 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 2 Apmeklējumi
Adrese: 2 Apmeklējumi
Par ziedojumu Dinai Austrupai: 2 Apmeklējumi
Par amata vietas izveidošanu: 2 Apmeklējumi
Ja ilgstoši nav elektrības...: 1 Apmeklējumi
Kontu atvēršana iedzīvotājiem «SEB» un «Swed» bankā: 1 Apmeklējumi
«Trīs grašu omlete» Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Nosūtīt vēstuli pašvaldībai: 1 Apmeklējumi
Galda spēles: 1 Apmeklējumi
Lauku attÄ«stÄ«bas speciālists: 1 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes, 2010: 1 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 1 Apmeklējumi
Dāvanā elektrības norēķinu kartes: 1 Apmeklējumi
Lai patiesi piepildīts Jaunais gads!: 1 Apmeklējumi
2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins pieejams elektroniski: 1 Apmeklējumi
Mācības uzņēmējdarbībā: 1 Apmeklējumi
Paldies!: 1 Apmeklējumi
ŪdenssaimniecÄ«bas projektā: 1 Apmeklējumi
Septembra numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
Ziņa RSS abonentiem: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrība «Dundaga»: 1 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Brilles par velti: 1 Apmeklējumi
Akcija «Es par kultūru»: 1 Apmeklējumi
Ātrās palÄ«dzÄ«bas tālruņi: 1 Apmeklējumi
Nobalso par savu «Latvijas gada monētu 2009»: 1 Apmeklējumi
Vēja enerģija: 1 Apmeklējumi
«Mājās» izremontēta un jauniekārtota atpÅ«tas telpa: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Sportiskākā komanda: 1 Apmeklējumi
Sporta diena: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
Lauksaimnieku sanāksme: 1 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 1 Apmeklējumi
gramatvediba: 1 Apmeklējumi
Labie panākumi olimpiādēs: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas ekskursijas Ziemeļkurzemē: 1 Apmeklējumi
Galda spēļu pirmajā posmā: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 1 Apmeklējumi
IepazÄ«Å¡anās ar LÄ«vu fondu: 1 Apmeklējumi
Atzinība mūsu Viesturam Rēriham: 1 Apmeklējumi
Oktobra numurā lasiet: 1 Apmeklējumi
Seminārs: 1 Apmeklējumi
Ä¢erboņa meti: 1 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 1 Apmeklējumi
Slīteres ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
Finansējuma piesaiste mikrouzņēmumiem: 1 Apmeklējumi
Teritoriālais iedalījums: 1 Apmeklējumi
Kribele krabele, ziema ir sākusies!: 1 Apmeklējumi
Viss par ķirbi: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 1 Apmeklējumi
ArhitektÅ«ras ideju — metu zibenskonkurss vasaras estrādes bÅ«vniecÄ«bai Dundagas pils parkā: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
Uzaicinājums uz forumu Talsos: 1 Apmeklējumi
ElektrÄ«bas norēķina kartes: 1 Apmeklējumi
Elektrības norēķinu kartes: 1 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā «Dundadzniekā »lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Latvenergo atbalsts: 1 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts: 1 Apmeklējumi
Velomaratona «Barona taka» noslēgums: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Un atkal skola sauc...: 1 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvaldē: 1 Apmeklējumi
Pieskaiti sevi!: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai: 1 Apmeklējumi
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
Kandidātu sarakstu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām: 1 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 1 Apmeklējumi
Kam pieder manta jÅ«rmalā?: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Vai bÅ«s jaunieÅ¡u centrs?: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar Ingrīdu Circeni Kolkā: 1 Apmeklējumi
Uzzīmēt Latviju: 1 Apmeklējumi
Projekts «Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē»: 1 Apmeklējumi
Dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļa: 1 Apmeklējumi
Seminārs: 1 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 1 Apmeklējumi
Piekrastes attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 1 Apmeklējumi
Pirmā aprīļa vēstis: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
«Cemex» Putnu dienas Kolkasragā: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 1 Apmeklējumi
Novembra numurā lasiet ...: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zinātniskie darbi: 1 Apmeklējumi
Atvieglojumi ārstējoties: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 1 Apmeklējumi
Atbrīvojums no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei: 1 Apmeklējumi
Eglīt, iededzies!: 1 Apmeklējumi
Dāņu draugi Dundagā: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 1 Apmeklējumi
Top latvju rakstu zīmes: 1 Apmeklējumi
Knipelētas mežģīnes un apgleznoti lakati: 1 Apmeklējumi
«Ziemassvētku Roze» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 1 Apmeklējumi
«Biblioterapija — grāmatu spēks»: 1 Apmeklējumi
Mūsu volejbolistu atzīstamais sasniegums: 1 Apmeklējumi
Direktoru atstātās pēdas: 1 Apmeklējumi
Ražotāju tirdziņš: 1 Apmeklējumi
topbar: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Stacijas iela 3: 1 Apmeklējumi
Nolikumi: 1 Apmeklējumi
Vasaras nometnes: 1 Apmeklējumi
Bibliotēka vasarā: 1 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 1 Apmeklējumi
SIA «Dundagas veselības centrs»: 1 Apmeklējumi
Klāt «Cālis» un «Gailis»!: 1 Apmeklējumi
Futbola sezonas noslēgums: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Talsu slimnÄ«cas diena: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar iedzīvotājiem: 1 Apmeklējumi
SIA «Ziemeļkurzeme»: 1 Apmeklējumi
Dzeramais Å«dens Kolkā: 1 Apmeklējumi
VSPC pieņems ginekologi: 1 Apmeklējumi
Kolka uzrakstīta!: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada pirmajā augusta numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Lauku atbalsta dienests ziņo: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Amatnieku spiets Ancē: 1 Apmeklējumi
Sadraudzība ar Žambergu: 1 Apmeklējumi
Mēs — tÅ«risma izstādē gadatirgÅ«: 1 Apmeklējumi
Volejbola sacensībās: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa termiņš 2011. gadā: 1 Apmeklējumi
ApmācÄ«bu un pieredzes apmaiņas ievadkurss tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Velomaratona noslēgums: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 1 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 1 Apmeklējumi
LabdarÄ«bas koncerts LÄ«vu krastam Kolkā: 1 Apmeklējumi
12. IX Dzejas diena Dundagas novadā: 1 Apmeklējumi
Sporta diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Ūsiņdienā: 1 Apmeklējumi
Mūsējie danco un dzied: 1 Apmeklējumi
Dakterlejas iestaigāšana: 1 Apmeklējumi
Dzejas dienas Liepājā un Dundagā: 1 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa Dundagā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 18. maijā: 1 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
2011. gada 25. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 9. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. jūnijā: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieks» 2010. gada maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada 13. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 11. janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 5 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 22. martā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. martā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 10. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 20. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 17. novembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 23. novembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 7. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada septembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Makulatūras vākšanas konkurss: 1 Apmeklējumi
Mācības NVO līderiem: 1 Apmeklējumi
Putnu dienas klāt!: 1 Apmeklējumi
Spriežam par Slīteres ceļotāju dienām!: 1 Apmeklējumi
Koncerts Talsos: 1 Apmeklējumi
«Mans bērns izvēlas… karjeru!»: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Latvijas dižākās vietas: 1 Apmeklējumi
Pārcelta darbadiena: 1 Apmeklējumi
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Atskats uz Slīteres Ceļotāju dienām – 2012: 1 Apmeklējumi
Ģimenes dienā: 1 Apmeklējumi
Īsziņas no NVO centra: 1 Apmeklējumi
Šurp, jaunie un talantīgie!: 1 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mājražotājiem un lauksaimniekiem: 1 Apmeklējumi
Talantu koncerts: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi pēc nozarēm uzziņu portālā «ZL.LV»: 1 Apmeklējumi
Vasarā projektā «Mana sociālā atbildība»: 1 Apmeklējumi
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa: 1 Apmeklējumi
2010. gada jūlija numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada jūnija numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
2010. gada oktobra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mazie iepirkumi: 1 Apmeklējumi
2012. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kāda tad ir ... sieviete?: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Aktualitātes lauku uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības projekta otrā kārta: 1 Apmeklējumi
PAR! ceļā uz biedrību: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 14. maijā: 1 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
Attīstības programmas sagatavošanas darba grupu sanāksmes: 1 Apmeklējumi
Bērniem kvalitatīvs interneta saturs: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Lauksaimniecības zemes noma: 1 Apmeklējumi
Metodiskā apvienība bērnudārzā: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 1 Apmeklējumi
Stacijas iela 3: 1 Apmeklējumi
Grozījumi iepirkuma nolikumā: 1 Apmeklējumi
Pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
«Ievleju» dārziņu izsole: 1 Apmeklējumi
Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 1 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 1 Apmeklējumi
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2010: 1 Apmeklējumi
Kurzemes bibliotekāru konference: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Dome un pašvaldība: 1 Apmeklējumi
Mūsējie atkal virsotnē!: 1 Apmeklējumi
Novada domes izsludinātie konkursi: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības iepirkumi zem «Publisko iepirkumu likumā» noteiktajiem iepirkumu cenu sliekšņiem: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. septembrī: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā dežurantu: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sporta un jauniešu lietu organizatoru: 1 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 1 Apmeklējumi
Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. augustā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 29. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 27. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 1 Apmeklējumi
2013. gada 31. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 21. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 7. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. augustā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. novembrī: 1 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 1 Apmeklējumi
Norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām: 1 Apmeklējumi
Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24: 1 Apmeklējumi
Saules iela 16 nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas «Zītaros»: 1 Apmeklējumi
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu: 1 Apmeklējumi
Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja krājuma izmantošana: 1 Apmeklējumi
Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate: 1 Apmeklējumi
Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana: 1 Apmeklējumi
Lēmuma par atļauju sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes izsniegšana: 1 Apmeklējumi
Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Dundagas torņi: 1 Apmeklējumi
Sirsnīgs sveiciens Zinību dienā!: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā kursus tālākizglītībā!: 1 Apmeklējumi
2013. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Vasaras piedzīvojumā gar jūru: 1 Apmeklējumi
Nometne bērniem invalīdiem: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Olimpiskā diena mūsu novadā: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
2013. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mežstrādnieki, mācīsimies!: 1 Apmeklējumi
Vētra pārdzīvota: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai: 1 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka jubilejas konference: 1 Apmeklējumi
Sklandrausis ir drošībā!: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi»: 1 Apmeklējumi
Gada publiskais pārskats: 1 Apmeklējumi
Pirmsvēlēšanu diskusija: 1 Apmeklējumi
«Latviskais mantojums» — Dženetai Marinskai: 1 Apmeklējumi
Būvdarbi skolu stadionos: 1 Apmeklējumi
Pils svētki: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
Dundagas politiķi televīzijā: 1 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 1 Apmeklējumi
Uzplaukt, ziedēt un atraisīties: 1 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 1 Apmeklējumi
Būvdarbi ūdenssaimniecības projektā ir pabeigti!: 1 Apmeklējumi
Svētku karogi pacelti!: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Studenti plānotāji Mazirbē: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi 2013»: 1 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
Domei 100 dienas: 1 Apmeklējumi
Atrasts suns: 1 Apmeklējumi
Skaistais koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Kultūra: 1 Apmeklējumi
«Biblioterapija — grāmatu spēks»: 1 Apmeklējumi
Būvvalde: 1 Apmeklējumi
Draudzes dienā: 1 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 1 Apmeklējumi
Pastāvīgās komitejas: 1 Apmeklējumi
Hokeja klubs «Dundaga» — čempioni!: 1 Apmeklējumi
Novada galda spēles: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāju sapulce Kolkā: 1 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 1 Apmeklējumi
Pagasta vispārīgs apraksts: 1 Apmeklējumi
Eiropas nedēļa Kolkā: 1 Apmeklējumi
Novada skolās: 1 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 1 Apmeklējumi
Seminārs dabas izglītībā: 1 Apmeklējumi
Klusus un mierīgus svētkus!: 1 Apmeklējumi
Jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 1 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 1 Apmeklējumi
Mūsējie Polijā «WebBaltic» projektā: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zīmējumi kalendārā: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
Cik tālu esam tikuši projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»?: 1 Apmeklējumi
Mūsējie virsotnē: 1 Apmeklējumi
1. XII a/s «Swedbank» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 1 Apmeklējumi
Pateicība: 1 Apmeklējumi
Prezidents ciemos, prezidents mājās: 1 Apmeklējumi
Aicinājums ziedot salūtam!: 1 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 1 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Uzvara volejbolā: 1 Apmeklējumi
Palīdzēsim!: 1 Apmeklējumi
Izdegušo spuldžu savākšana: 1 Apmeklējumi
Neaizmirsīsim par karogiem!: 1 Apmeklējumi
Dundagas NVO pārstāvji Rīgā: 1 Apmeklējumi
Emocionāli bagātais koncerts: 1 Apmeklējumi
2012. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
18. novembrī Kolkā: 1 Apmeklējumi
Dabas infrastruktūra nacionālajā parkā: 1 Apmeklējumi
Gunas Millersones gleznas vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Novusa dubultspēļu rezultāti: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
«Kā izdzīvot Latvijas reģionos?!»: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgie Dundagā: 1 Apmeklējumi
Apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Gada publiskais pārskats: 1 Apmeklējumi
Dzīvesvietas izziņas: 1 Apmeklējumi
Kapu svētki: 1 Apmeklējumi
Steķi — piestātne laivām un atmiņām: 1 Apmeklējumi
Sporta svētki: 1 Apmeklējumi
Stāvlaukums un ceļi Pitragā: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Ekskursija uz Raķupi: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā teritorijas plānotāju: 1 Apmeklējumi
NVO ziņas: 1 Apmeklējumi
Zelta kāzu jubilāri!: 1 Apmeklējumi
Olimpiskās diena: 1 Apmeklējumi
2012. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Autobusi atsāk braukt!: 1 Apmeklējumi
Paša audzētais — visgardākais: 1 Apmeklējumi
«Lībiešu krasta stāsti»: 1 Apmeklējumi
Brīdi pirms gadu mijas ...: 1 Apmeklējumi
Novada skolās: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Talka Dāvidpļavā: 1 Apmeklējumi
Ieskats tīmekļa ētikā: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
A/s «Latvenergo» sociālā atbalsta kampaņa: 1 Apmeklējumi
Dundaga — trešā labākā!: 1 Apmeklējumi
Piedalāmies fotokonkursā!: 1 Apmeklējumi
Dundagas dejotāji saņēmuši ceļazīmi uz Dziesmu un deju svētkiem: 1 Apmeklējumi
Darbalaiks: 1 Apmeklējumi
Izsniegs lauku bloku kartes: 1 Apmeklējumi
2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pasaules ūdens dienā: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 1 Apmeklējumi
Galda spēlēs: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
Jauns gads — jaunas uzvaras!: 1 Apmeklējumi
Saistošās izstādes bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Zolītes turnīrs: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kultūras mantojums: 1 Apmeklējumi
Vēstules uz bērza tāss: 1 Apmeklējumi
Datu bāze uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Volejbola sacensības «Dundadznieks 2013»: 1 Apmeklējumi
6. II dome bez elektrības: 1 Apmeklējumi
Apzinām Dundagas vēsturi: 1 Apmeklējumi
Darba tirgus 2013. gadā: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Lai skan dziesma Kolkā un Dundagā!: 1 Apmeklējumi
Hokejs Dundagā: 1 Apmeklējumi
Izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki