Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

Dundagas novada saistošie noteikumi: 173 Apmeklējumi
====== Dundagas novada saistošie noteikumi ====== **[[::dokumenti:nolikums|Pašvaldības nolikums]], saisto... 009.07.01._saistosie_noteikumi_nr._2_par_dundagas_novada_pasvaldibas_budzeta_pienemsanu_2009._gadam.pdf |... 009.07.01. saistošie noteikumi Nr. 2 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieņemšanu 2009. gadam.pdf }... 009.07.29._saistosie_noteikumi_nr._3_par_dundagas_novada_pasvaldibas_budzeta_grozijumiem_2009._gadam.pdf
Dundagas novada saistošie noteikumi: 163 Apmeklējumi
====== Dundagas novada saistošie noteikumi ====== **[[::dokumenti:nolikums|Pašvaldības nolikums]], saisto... .25._saistosie_noteikumi_nr._9_grozijumi_dundagas_novada_domes_2010.12._22._nr.47_dundagas_novada_pasvaldibas_nolikums.pdf|2013.07.25. saistošie noteikumi nr. 9 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.12._22. saistošajos noteikumos nr. 47
Dundagas novada sociālais dienests: 29 Apmeklējumi
====== Dundagas novada sociālais dienests ====== {{:iestades:soc.jpg?nolink&250|Sociālais dienests}} ^ Iestādes nosaukums ^ Dundagas novada sociālais dienests | ^ Nodokļu maksātāja \\ re... Mauriņa | ===== Darba laiks: ===== Dundagas novada Sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundagā \\ Pirm... > | ===== Vispārīgs apraksts ===== Dundagas novada sociālais dienests ir Dundagas novada domes izvei
Domes sēdē 25.08.2010.: 25 Apmeklējumi
rtīzei ===== SIA «LBS – konsultants» un Dundagas novada dome ir noslēgusi līgumu par projekta «Kubalu sko... izstrādātā tehniskā projekta ===== Pēc Dundagas novada Būvvaldes atzinuma domei par SIA «Arhitektu biroj... ību programmu iespējām» izvirzīto mērķi; Dundagas novada domes iepirkumu komisijai organizēt iepirkumu pro... ilšu pilis» ===== SIA «Smilšu pilis» un Dundagas novada dome ir noslēgusi līgumu par būvprojekta izstrādi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 22 Apmeklējumi
====== Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saska... 2| ^Līguma priekšmets|Sniega tīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām| ^Prasības attiecībā uz iepirkuma... 09.12.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl... 2.12.2013. plkst. 14.15| ^Kontaktpersona|Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktore Baiba Dūda, t
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 17 Apmeklējumi
====== Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saska... 05.11.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr... 31.07.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr... 06.2012. plkst. 14.00 | ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl
2011. gads: 17 Apmeklējumi
* 15.01.2011 Sniega talka. Iespējamiem Dundagas novada talciniekiem pieteikties pie Saimnieciskā dienest... 16.00 Dundagas pils mazajā zālē. Lektore — Talsu novada tūrisma informācijas centra direktore Inese Roze ... Marinska. Pēc lekcijas — ziņojumi un pārrunas par novada tūrisma attīstībā aktuāliem jautājumiem * 24.03... urzemes reģionālā administrācija rīko tikšanos ar novada iedzīvotājiem. Darba kārtībā: jaunumi Dabas aizsa
Novadā — cits vadītājs: 14 Apmeklējumi
— cits vadītājs ====== **31. V vakarā Dundagas novada dome ievēlēja priekšsēdētāju — Guntu Abaju.** {{... rs Zadiņš un Aldons Zumbergs. Sēdē piedalījās arī novada domes jurists Aigars Šturms, vairāki dundadznieki... rot konkrētu darbu. Ē. Bērzkalns arī norādīja, ka novada vēlētāji visvairāk balsu nodevuši par sarakstu «N... ne tikai labi orientējas pašvaldības likumos un novada dzīvē, bet ir arī godīgs cilvēks, kas ar pilnu at
Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu: 13 Apmeklējumi
=== Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu === **Dundagas novada pašvaldība uzsāk Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Attīstības plānošanas doku... jūlijam līdz decembrim, pamatojoties uz Dundagas novada domes 28.06.2012. lēmumu «Par Dundagas novada Ilg
Novada uzņēmēju vienošanās: 13 Apmeklējumi
====== Novada uzņēmēju vienošanās ====== **7. III pilī pēc 11. Saeimas deputāta un mūsu novada attīstībā ieinteresēta cilvēka Gaida Bērziņa aici... . Tajā 13 uzņēmēji parakstīja vienošanos. Ja kāds novada uzņēmējs vēlas pievienoties, to parakstīt var pie... ==== Vienošanās teksts ===== Ar šo mēs, Dundagas novada uzņēmēji, vienojamies veidot Dundagas novada uzņē
2013. gads: 12 Apmeklējumi
3 plkst. 16.00 pilī [[zinas/2012.12.27.uznemejiem|Novada uzņēmēju tikšanās ar Gaidi Bērziņu]]. * 10.01.2... tautas namā [[zinas/2013.02.11.no_sirds_uz_sirdi|novada talantu koncerts «No sirds uz sirdi»]]. * 21.0... nām]] * 16.04.2013 plkst. 13.00--15.00 Dundagas novada pašvaldības ēkā Pils ielā 5 izsniegs lauku bloku... plkst. 17.30 Dundagas pilī tikšanās ar pašvaldību novada domes deputātu kandidātu sarakstu pārstāvjiem.
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 11 Apmeklējumi
====== Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saska... .12.2010. plkst.15.00 | ^Kontaktpersona|Dundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojr... .08.2010. plkst.15.00 | ^Kontaktpersona|Dundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojr... .05.2010. plkst.15.00 | ^Kontaktpersona|Dundagas novada domes izpilddirektors\\ Elmārs Pēterhofs, tālr. 2
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 11 Apmeklējumi
====== Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saska... 25.10.2011. plkst.13.30| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl... 06.09.2011. plkst.13.30| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl... 22.07.2011. plkst.13.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tāl
Izraudzīsim labākos!: 11 Apmeklējumi
zraudzīsim labākos! ====== ** Ieteikumi Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju apbalvošanai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem 2010. gada 18. nov... t "Prēmija <b>«Par mūža ieguldījumu»</b>" static "Novada domes prēmiju «Par mūža ieguldījumu» var saņemt esošais vai bijušais Dundagas novada Dundagas vai Kolkas pagasta iedzīvotājs, kas ar s
Dundagas novada teritorija: 10 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 10 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 10 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 9 Apmeklējumi
Teritorija: 9 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 9 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi: 9 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 9 Apmeklējumi
Tavam novadam: 9 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 9 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 8 Apmeklējumi
Novada teritorijas plānojums: 8 Apmeklējumi
Novada plānošanas dokumenta izstrāde: 8 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 8 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 8 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 8 Apmeklējumi
Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē: 8 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 8 Apmeklējumi
Dundagas novads: 8 Apmeklējumi
Domes sēdē 16.12.2009.: 8 Apmeklējumi
2013. gada 25. aprīlī: 8 Apmeklējumi
Detālplānojumi: 8 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 8 Apmeklējumi
Projekts Dundagas novada bērniem: 7 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 7 Apmeklējumi
2012. gads: 7 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 7 Apmeklējumi
nolikums: 7 Apmeklējumi
JANVĀRIS: 7 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 7 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 7 Apmeklējumi
Atbalsts skolēniem: 7 Apmeklējumi
Jaunās «SlÄ«teres nacionālā parka Ziņas»: 7 Apmeklējumi
Darbosimies plānošanas darbnīcās!: 7 Apmeklējumi
Novada tūrisma uzņēmēju tikšanās: 6 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 6 Apmeklējumi
Meklē juriskonsultu: 6 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 6 Apmeklējumi
Piesakieties novada vēlēšanu komisijā!: 6 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 6 Apmeklējumi
Budžets: 6 Apmeklējumi
Attīstības plānošana: 6 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 6 Apmeklējumi
2013. gada 28. februārī: 6 Apmeklējumi
Sporta dienas nolikums un programma: 6 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 6 Apmeklējumi
2012. gada 28. jūnijā: 6 Apmeklējumi
Ievadkurss novada tÅ«ristu gidiem: 6 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 6 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 6 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 6 Apmeklējumi
Darbs novada vēlēšanu komisijā: 6 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 6 Apmeklējumi
Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās: 6 Apmeklējumi
Pakalpojumi iedzīvotājiem, kurus nodrošina Attīstības nodaļa: 6 Apmeklējumi
2012. gada 26. aprīlī: 6 Apmeklējumi
Novada robežas grozīšana: 5 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai» šķērso arī mūsu novadu: 5 Apmeklējumi
Informācija: 5 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 5 Apmeklējumi
Dokumenti: 5 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 5 Apmeklējumi
2012. gada 14. jūnijā: 5 Apmeklējumi
Sporta dienā: 5 Apmeklējumi
2012. gada 26 . janvārī: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.03.2010.: 5 Apmeklējumi
Dubultsvētki aizvadīti godam: 5 Apmeklējumi
Projekti Dundagas pusē: 5 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 5 Apmeklējumi
Apspriede par tūrismu: 5 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 5 Apmeklējumi
2013. gada 11. aprīlī: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 5 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 5 Apmeklējumi
Skolojam gidus: 5 Apmeklējumi
UNESCO nedēļas pasākumi Talsu novada muzejā: 5 Apmeklējumi
2012. gada 12 . janvārī: 5 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 5 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 5 Apmeklējumi
Aicina darbā bērnudārza vadītāju: 5 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 5 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 5 Apmeklējumi
Novadnieki: 5 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 5 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 5 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 5 Apmeklējumi
Grāmatu svētki: 5 Apmeklējumi
Dundagas novada publiskie pārskati: 5 Apmeklējumi
Pašvaldības policija: 5 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 4 Apmeklējumi
2011. gada 3. novembrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 4 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 4 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 4 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 4 Apmeklējumi
2013. gada 24. oktobrī: 4 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 4 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 4 Apmeklējumi
Ciemos rucavieši: 4 Apmeklējumi
Dejotāji — starp labākajiem Kurzemē: 4 Apmeklējumi
Darbs iecirkņu vēlēšanu komisijās: 4 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 4 Apmeklējumi
Autobuss skolēniem: 4 Apmeklējumi
2012. gada 26. jūlijā: 4 Apmeklējumi
2012. gada 9. augustā: 4 Apmeklējumi
Avīze «Dundadznieks»: 4 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 4 Apmeklējumi
Pulkstenis ir uzvilkts!: 4 Apmeklējumi
Palīdzēsim ugunsnelaimē!: 4 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisijas: 4 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 4 Apmeklējumi
Koncerts vieno: 4 Apmeklējumi
2012. gada 20. decembrī: 4 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 4 Apmeklējumi
Aicina darbā bibliotekāru Vīdalē: 4 Apmeklējumi
2012. gada 22. novembrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 27. septembrī: 4 Apmeklējumi
Darbs vēlēšanu komisijās: 4 Apmeklējumi
2013. gada 24. janvārī: 4 Apmeklējumi
Par sadzīves atkritumiem: 4 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 4 Apmeklējumi
Detālplānojums «Mazirbes Lauros»: 4 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 4 Apmeklējumi
Talantu koncerts Kolkā: 4 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 4 Apmeklējumi
2013.gada 19. decembrī: 4 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 4 Apmeklējumi
Novada karoga meti: 4 Apmeklējumi
Novada apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana: 4 Apmeklējumi
2013.gada 12. decembrī: 4 Apmeklējumi
Trīspusēja tikšanās: 4 Apmeklējumi
Novada domes pirmā sēde: 4 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 4 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa: 4 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 4 Apmeklējumi
Attīstības stratēģijas izstrāde 2012. gadā: 4 Apmeklējumi
Maksas pakalpojumi: 4 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 4 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 4 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 3 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām: 3 Apmeklējumi
2011. gada 22. decembrī: 3 Apmeklējumi
Dāvāsim cerību!: 3 Apmeklējumi
Sacensībās «Pāces kauss»: 3 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 3 Apmeklējumi
2012. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 3 Apmeklējumi
«Monētu dienu 2011» noslēgums: 3 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 3 Apmeklējumi
Sociālās aprūpes pakalpojums – aprūpe mājās: 3 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 3 Apmeklējumi
2012. gada 23. februārī: 3 Apmeklējumi
Pludmales volejbola I posmā: 3 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. martā: 3 Apmeklējumi
Atklātais čempionāts pludmales volejbolā: 3 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 3 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«nija «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2010. gada augusta numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Zinību diena Dundagā: 3 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 3 Apmeklējumi
2011. gada 11. augustā: 3 Apmeklējumi
2011. gada 15. septembrī: 3 Apmeklējumi
Dundagas vidusskolas 65 gadu jubileja: 3 Apmeklējumi
2011. gada 27. jūlijā: 3 Apmeklējumi
Olimpiskajā dienā: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā teritorijas plānotāju: 3 Apmeklējumi
«Janvāru» poligonā: 3 Apmeklējumi
2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 3 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 3 Apmeklējumi
Kolkas pašdarbnieki rosīgi: 3 Apmeklējumi
Novada Ä£erbonis: 3 Apmeklējumi
Baltkrievijas vēstnieks mūsu novadā: 3 Apmeklējumi
Barikāžu laiku atceroties: 3 Apmeklējumi
Sociālais darbs: 3 Apmeklējumi
Kolkas bagātība: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 3 Apmeklējumi
2011. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Zemes stunda 2012: 3 Apmeklējumi
Brīvprātīgo brigāde Dundagā: 3 Apmeklējumi
2011. gada 13. oktobrī: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 3 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 3 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 3 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. janvārī: 3 Apmeklējumi
Augusta numurā lasiet…: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. oktobrī: 3 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs: 3 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotekāri Ventspils Pārventas bibliotēkā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 10. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
Atklāta vēstule novada valdīšanai: 3 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 3 Apmeklējumi
Ciemos durbenieki: 3 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 3 Apmeklējumi
Iznomā zemi: 3 Apmeklējumi
2013.gada 23. novembrī: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada dome: 3 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozījumi: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 3 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 3 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 3 Apmeklējumi
Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes: 3 Apmeklējumi
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija: 3 Apmeklējumi
2013.gads: 3 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 3 Apmeklējumi
Atvari: 3 Apmeklējumi
Detālplānojums īpašumam «Steķi»: 3 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 3 Apmeklējumi
Projekts saistošiem noteikumiem par novada simboliku: 3 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 3 Apmeklējumi
Pašvaldība pateicas: 3 Apmeklējumi
Novada nolikums: 3 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. novembrī: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada domes deputāti: 3 Apmeklējumi
2013. gada 12. augustā: 3 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 3 Apmeklējumi
Grozījumu projekts «Dundagas novada pašvaldības nolikumā»: 3 Apmeklējumi
Ernests Ābols: 3 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 3 Apmeklējumi
2012. gada 12. aprīlī: 3 Apmeklējumi
2010. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada ģerbonis: 3 Apmeklējumi
2012. gada 23. augustā: 3 Apmeklējumi
Tikšanās Mazirbē: 3 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Zaļā pils diena: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Bērnu žūrija 2009: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju: 3 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā izpilddirektoru: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā projektu vadītāju: 3 Apmeklējumi
Svētki mazajiem novadniekiem: 3 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 3 Apmeklējumi
Detālplānojuma atcelšana: 2 Apmeklējumi
Bērnu tiesību aizsardzība: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 2 Apmeklējumi
Volejbolisti sacenšas Pācē: 2 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 2 Apmeklējumi
2012. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vides aizsardzības apspriede: 2 Apmeklējumi
Novada Sporta svētkos: 2 Apmeklējumi
Pansija «Jaundundaga»: 2 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 2 Apmeklējumi
Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem: 2 Apmeklējumi
Dundadzniecei Lūcijai Graudiņai – 100: 2 Apmeklējumi
Saistošo notiekumu grozījumu projekts: 2 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 2 Apmeklējumi
Dundagas koris Latgalē: 2 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība maijā: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības iestādes, struktūrvienības un uzņēmumi: 2 Apmeklējumi
Sociālās palīdzības un citi pabalsti: 2 Apmeklējumi
Ä¢erboņa izvēle: 2 Apmeklējumi
2012. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Sociālā aizsardzība: 2 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Skolotāju diena: 2 Apmeklējumi
2009. gada publiskais pārskats: 2 Apmeklējumi
Novada domes sēdēs: 2 Apmeklējumi
Vadītāji: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Būvatļaujas un sociālā palīdzība: 2 Apmeklējumi
Lāčplēša diena Dundagā: 2 Apmeklējumi
Pasaule tavā bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 2 Apmeklējumi
Humānā palīdzība: 2 Apmeklējumi
Ziedojumiem: 2 Apmeklējumi
Maize: 2 Apmeklējumi
2013. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Pils pagalms atjaunots: 2 Apmeklējumi
Grozījumi nolikumā un projektu līdzfinansēšana: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Viss par ķirbi: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Skola sākas!: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar deputātu kandidātiem: 2 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai»: 2 Apmeklējumi
2013. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
ievads: 2 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 2 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Dot un saņemt: 2 Apmeklējumi
Dundadznieki Dānijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Saites: 2 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
Senās uguns naktī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 30.06.2010.: 2 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi: 2 Apmeklējumi
Inovāciju diena Talsos: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada ģerbonis: 2 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 2 Apmeklējumi
«Letonikas» konkurss: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vizīte Vālas pašvaldībā Ungārijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Dundaga kļūs skaistāka: 2 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 2 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 2 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 2 Apmeklējumi
2013. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Auto izsole: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā vidusskolas direktoru: 2 Apmeklējumi
Deju koncerts Talsos: 2 Apmeklējumi
Projekti: 2 Apmeklējumi
Atskaite - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kuzemē: 2 Apmeklējumi
2012. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 2 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 2 Apmeklējumi
Ārkārtas sēde 2011. gada 29. septembrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisiju darba laiki: 2 Apmeklējumi
«Dundadznieks» maijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 10. novembrī: 2 Apmeklējumi
TÅ«risma attÄ«stÄ«ba novadā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 24. novembrī: 2 Apmeklējumi
Tematisku ekskursiju vadīšana: 2 Apmeklējumi
Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi: 2 Apmeklējumi
BÅ«vvalde ziņo: 2 Apmeklējumi
«Kā veidot un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību»: 2 Apmeklējumi
Saules iela 10A nomas izsole: 2 Apmeklējumi
Jauna grāmata: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma grozījumi: 2 Apmeklējumi
Cirsmu izsole: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
JÅ«lija numurā lasiet…: 2 Apmeklējumi
2008. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 2 Apmeklējumi
2013. gada 15. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Labo lietu tirdziņš - izstāde: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Diskutēs par Latvijas pedagogu konkurētspēju: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
TikÅ¡anās ar filmas «SlÄ«teres nacionālais parks» veidotājiem: 2 Apmeklējumi
Decembrī bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 13. decembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī plkst. 18.10: 2 Apmeklējumi
2013. gada 12. septembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 13. septembrī: 2 Apmeklējumi
Par ziedojumu Dinai Austrupai: 2 Apmeklējumi
2013. gada 31. janvārī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 7. augustā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 20. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 23. maijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 9. maijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 25. jūlijā: 2 Apmeklējumi
Uz sniega talku!: 2 Apmeklējumi
MācÄ«bu un pieredzes apmaiņas kursi tÅ«risma attÄ«stÄ«bai: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12. jūlijā: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.11.2009.: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 09.08.2010.: 2 Apmeklējumi
JÅ«nija numurā lasiet…: 2 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 2 Apmeklējumi
Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu: 2 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 2 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvaldē: 2 Apmeklējumi
Uzņēmēju tikšanās: 2 Apmeklējumi
«Dundagas novada domes ziņas»: 2 Apmeklējumi
2012. gada 17. maijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 10. maijā: 2 Apmeklējumi
«Latvenergo» dāvanu kartes: 2 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 2 Apmeklējumi
Idejas ir, laiks tās īstenot!: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 2 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Priecīgus Ziemassvētkus!: 2 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 2 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Kļūsim par līderiem pašu dēļ!: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru: 2 Apmeklējumi
Mēs — «Balttour 2012»: 2 Apmeklējumi
Rekonstruēs elektropārvades līnijas: 2 Apmeklējumi
Celmi: 2 Apmeklējumi
Plūdi Dundagā: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā: 2 Apmeklējumi
Novada dome atskatās uz 100 dienām: 2 Apmeklējumi
Maize: 2 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā policistu: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā skolas direktoru: 2 Apmeklējumi
Dundadzniece uzvar Monētu dienu izlozē!: 2 Apmeklējumi
No Latvijas Pašvaldību savienības: 2 Apmeklējumi
Īpašuma iznomāšana: 2 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā (2): 2 Apmeklējumi
Panākumi divos konkursos: 2 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 2 Apmeklējumi
«Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!»: 2 Apmeklējumi
Monētu dienas Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Pārdod auto: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā galveno grāmatvedi: 2 Apmeklējumi
Jubileja Centrālajā bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Novada talantu koncerts: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā darba aizsardzības speciālistu: 2 Apmeklējumi
Atlaides veselības centrā: 2 Apmeklējumi
Par amata vietas izveidošanu: 2 Apmeklējumi
Joprojām aicina darbā sociālo darbinieku: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
Novada domes speciālistu pieņemšanas organizēšana Kolkas pagastā: 2 Apmeklējumi
Projektēšanas un autoruzraudzības darbi «Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un paplašināšanai» Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
Aicina darbam komisijās: 2 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 2 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 2 Apmeklējumi
Plānošanas darbnīcu rezultāti: 2 Apmeklējumi
Adrese: 2 Apmeklējumi
2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
gramatvediba: 1 Apmeklējumi
Ja ilgstoši nav elektrības...: 1 Apmeklējumi
Lai patiesi piepildīts Jaunais gads!: 1 Apmeklējumi
Slīteres ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
Kribele krabele, ziema ir sākusies!: 1 Apmeklējumi
Finansējuma piesaiste mikrouzņēmumiem: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Ä¢erboņa meti: 1 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes, 2010: 1 Apmeklējumi
ŪdenssaimniecÄ«bas projektā: 1 Apmeklējumi
Nolikumi: 1 Apmeklējumi
IepazÄ«Å¡anās ar LÄ«vu fondu: 1 Apmeklējumi
Atzinība mūsu Viesturam Rēriham: 1 Apmeklējumi
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrība «Dundaga»: 1 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 1 Apmeklējumi
Mācības uzņēmējdarbībā: 1 Apmeklējumi
Sportiskākā komanda: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Bibliotēka vasarā: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins pieejams elektroniski: 1 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas ekskursijas Ziemeļkurzemē: 1 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Nosūtīt vēstuli pašvaldībai: 1 Apmeklējumi
Teritoriālais iedalījums: 1 Apmeklējumi
Labie panākumi olimpiādēs: 1 Apmeklējumi
Galda spēļu pirmajā posmā: 1 Apmeklējumi
Oktobra numurā lasiet: 1 Apmeklējumi
Lauksaimnieku sanāksme: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!: 1 Apmeklējumi
Paldies!: 1 Apmeklējumi
Galda spēles: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
SIA «Dundagas veselības centrs»: 1 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 1 Apmeklējumi
«Mājās» izremontēta un jauniekārtota atpÅ«tas telpa: 1 Apmeklējumi
Ātrās palÄ«dzÄ«bas tālruņi: 1 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības iepirkumi zem «Publisko iepirkumu likumā» noteiktajiem iepirkumu cenu sliekšņiem: 1 Apmeklējumi
Sporta diena: 1 Apmeklējumi
Ziņa RSS abonentiem: 1 Apmeklējumi
Septembra numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
Akcija «Es par kultūru»: 1 Apmeklējumi
Dāvanā elektrības norēķinu kartes: 1 Apmeklējumi
Knipelētas mežģīnes un apgleznoti lakati: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
ArhitektÅ«ras ideju — metu zibenskonkurss vasaras estrādes bÅ«vniecÄ«bai Dundagas pils parkā: 1 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
Uzaicinājums uz forumu Talsos: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 1 Apmeklējumi
Kandidātu sarakstu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā «Dundadzniekā »lasiet...: 1 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts: 1 Apmeklējumi
Un atkal skola sauc...: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai: 1 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvaldē: 1 Apmeklējumi
Latvenergo atbalsts: 1 Apmeklējumi
Pieskaiti sevi!: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
«Cemex» Putnu dienas Kolkasragā: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 1 Apmeklējumi
Dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļa: 1 Apmeklējumi
Projekts «Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē»: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 1 Apmeklējumi
Seminārs: 1 Apmeklējumi
Uzzīmēt Latviju: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 1 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 1 Apmeklējumi
Atvieglojumi ārstējoties: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar Ingrīdu Circeni Kolkā: 1 Apmeklējumi
Kam pieder manta jÅ«rmalā?: 1 Apmeklējumi
Novembra numurā lasiet ...: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
ElektrÄ«bas norēķina kartes: 1 Apmeklējumi
Elektrības norēķinu kartes: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pirmā aprīļa vēstis: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zinātniskie darbi: 1 Apmeklējumi
Atbrīvojums no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei: 1 Apmeklējumi
Eglīt, iededzies!: 1 Apmeklējumi
Vai bÅ«s jaunieÅ¡u centrs?: 1 Apmeklējumi
Piekrastes attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
Novada domes izsludinātie konkursi: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Direktoru atstātās pēdas: 1 Apmeklējumi
Mūsu volejbolistu atzīstamais sasniegums: 1 Apmeklējumi
topbar: 1 Apmeklējumi
Viss par ķirbi: 1 Apmeklējumi
Talsu slimnÄ«cas diena: 1 Apmeklējumi
Dzeramais Å«dens Kolkā: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Sporta diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
LabdarÄ«bas koncerts LÄ«vu krastam Kolkā: 1 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 1 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Kontu atvēršana iedzīvotājiem «SEB» un «Swed» bankā: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar iedzīvotājiem: 1 Apmeklējumi
Lauku attÄ«stÄ«bas speciālists: 1 Apmeklējumi
SIA «Ziemeļkurzeme»: 1 Apmeklējumi
Futbola sezonas noslēgums: 1 Apmeklējumi
Seminārs: 1 Apmeklējumi
Stacijas iela 3: 1 Apmeklējumi
Top latvju rakstu zīmes: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Klāt «Cālis» un «Gailis»!: 1 Apmeklējumi
Vasaras nometnes: 1 Apmeklējumi
«Ziemassvētku Roze» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Dzejas dienas Liepājā un Dundagā: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Sadraudzība ar Žambergu: 1 Apmeklējumi
Mēs — tÅ«risma izstādē gadatirgÅ«: 1 Apmeklējumi
Volejbola sacensībās: 1 Apmeklējumi
2011. gada pirmajā augusta numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Amatnieku spiets Ancē: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Velomaratona «Barona taka» noslēgums: 1 Apmeklējumi
Dāņu draugi Dundagā: 1 Apmeklējumi
Lauku atbalsta dienests ziņo: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa termiņš 2011. gadā: 1 Apmeklējumi
«Biblioterapija — grāmatu spēks»: 1 Apmeklējumi
Kolka uzrakstīta!: 1 Apmeklējumi
Ūsiņdienā: 1 Apmeklējumi
Mūsējie danco un dzied: 1 Apmeklējumi
Dakterlejas iestaigāšana: 1 Apmeklējumi
Ražotāju tirdziņš: 1 Apmeklējumi
VSPC pieņems ginekologi: 1 Apmeklējumi
ApmācÄ«bu un pieredzes apmaiņas ievadkurss tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
12. IX Dzejas diena Dundagas novadā: 1 Apmeklējumi
Velomaratona noslēgums: 1 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 1 Apmeklējumi
«Trīs grašu omlete» Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Izsniegs lauku bloku kartes: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieks» 2010. gada maijā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
2011. gada 18. maijā: 1 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada septembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada oktobra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada 25. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 9. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 7. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 5 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 11. janvārī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 23. novembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 17. novembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 13. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 10. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 20. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2010. gada jūnija numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
2010. gada jūlija numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pārcelta darbadiena: 1 Apmeklējumi
Šurp, jaunie un talantīgie!: 1 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Latvijas dižākās vietas: 1 Apmeklējumi
Putnu dienas klāt!: 1 Apmeklējumi
Makulatūras vākšanas konkurss: 1 Apmeklējumi
Mācības NVO līderiem: 1 Apmeklējumi
Īsziņas no NVO centra: 1 Apmeklējumi
Ģimenes dienā: 1 Apmeklējumi
Dundagas torņi: 1 Apmeklējumi
Ekskursija uz Raķupi: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Atskats uz Slīteres Ceļotāju dienām – 2012: 1 Apmeklējumi
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Spriežam par Slīteres ceļotāju dienām!: 1 Apmeklējumi
Koncerts Talsos: 1 Apmeklējumi
2012. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības projekta otrā kārta: 1 Apmeklējumi
PAR! ceļā uz biedrību: 1 Apmeklējumi
Mazie iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi pēc nozarēm uzziņu portālā «ZL.LV»: 1 Apmeklējumi
Vasarā projektā «Mana sociālā atbildība»: 1 Apmeklējumi
Aktualitātes lauku uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
«Mans bērns izvēlas… karjeru!»: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Mājražotājiem un lauksaimniekiem: 1 Apmeklējumi
Talantu koncerts: 1 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kāda tad ir ... sieviete?: 1 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. februārī: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta: 1 Apmeklējumi
Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 1 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 1 Apmeklējumi
Metodiskā apvienība bērnudārzā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
«Ievleju» dārziņu izsole: 1 Apmeklējumi
Pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas «Zītaros»: 1 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 1 Apmeklējumi
Grozījumi iepirkuma nolikumā: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 1 Apmeklējumi
Stacijas iela 3: 1 Apmeklējumi
Attīstības programmas sagatavošanas darba grupu sanāksmes: 1 Apmeklējumi
Bērniem kvalitatīvs interneta saturs: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā dežurantu: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sporta un jauniešu lietu organizatoru: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. septembrī: 1 Apmeklējumi
Mūsējie atkal virsotnē!: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Dome un pašvaldība: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Lauksaimniecības zemes noma: 1 Apmeklējumi
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2010: 1 Apmeklējumi
Kurzemes bibliotekāru konference: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 1 Apmeklējumi
Saules iela 16 nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24: 1 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. novembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 29. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. augustā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. septembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. augustā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 22. martā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. martā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 14. maijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 7. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 21. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 27. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam: 1 Apmeklējumi
Lēmuma par atļauju sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes izsniegšana: 1 Apmeklējumi
Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu: 1 Apmeklējumi
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 1 Apmeklējumi
Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate: 1 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 1 Apmeklējumi
2013. gada 31. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 1 Apmeklējumi
Norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja krājuma izmantošana: 1 Apmeklējumi
Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Stāvlaukums un ceļi Pitragā: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka jubilejas konference: 1 Apmeklējumi
Sklandrausis ir drošībā!: 1 Apmeklējumi
Olimpiskā diena mūsu novadā: 1 Apmeklējumi
Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā kursus tālākizglītībā!: 1 Apmeklējumi
Sirsnīgs sveiciens Zinību dienā!: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zīmējumi kalendārā: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Vētra pārdzīvota: 1 Apmeklējumi
2013. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mežstrādnieki, mācīsimies!: 1 Apmeklējumi
2013. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Vasaras piedzīvojumā gar jūru: 1 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 1 Apmeklējumi
Studenti plānotāji Mazirbē: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi 2013»: 1 Apmeklējumi
Uzplaukt, ziedēt un atraisīties: 1 Apmeklējumi
Būvdarbi skolu stadionos: 1 Apmeklējumi
Pirmsvēlēšanu diskusija: 1 Apmeklējumi
«Latviskais mantojums» — Dženetai Marinskai: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Nometne bērniem invalīdiem: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi»: 1 Apmeklējumi
Gada publiskais pārskats: 1 Apmeklējumi
Būvdarbi ūdenssaimniecības projektā ir pabeigti!: 1 Apmeklējumi
Svētku karogi pacelti!: 1 Apmeklējumi
Mūsējie Polijā «WebBaltic» projektā: 1 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 1 Apmeklējumi
Pastāvīgās komitejas: 1 Apmeklējumi
Pagasta vispārīgs apraksts: 1 Apmeklējumi
Eiropas nedēļa Kolkā: 1 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 1 Apmeklējumi
Skaistais koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Domei 100 dienas: 1 Apmeklējumi
Atrasts suns: 1 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 1 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
Brilles par velti: 1 Apmeklējumi
Nobalso par savu «Latvijas gada monētu 2009»: 1 Apmeklējumi
Izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāju sapulce Kolkā: 1 Apmeklējumi
Hokeja klubs «Dundaga» — čempioni!: 1 Apmeklējumi
Novada galda spēles: 1 Apmeklējumi
Kultūra: 1 Apmeklējumi
«Biblioterapija — grāmatu spēks»: 1 Apmeklējumi
Mūsējie virsotnē: 1 Apmeklējumi
Aicinājums ziedot salūtam!: 1 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 1 Apmeklējumi
Cik tālu esam tikuši projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»?: 1 Apmeklējumi
Jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 1 Apmeklējumi
Seminārs dabas izglītībā: 1 Apmeklējumi
Klusus un mierīgus svētkus!: 1 Apmeklējumi
Prezidents ciemos, prezidents mājās: 1 Apmeklējumi
Pateicība: 1 Apmeklējumi
Būvvalde: 1 Apmeklējumi
Draudzes dienā: 1 Apmeklējumi
Novada skolās: 1 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 1 Apmeklējumi
1. XII a/s «Swedbank» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 1 Apmeklējumi
Pils svētki: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
18. novembrī Kolkā: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgie Dundagā: 1 Apmeklējumi
Apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Neaizmirsīsim par karogiem!: 1 Apmeklējumi
Palīdzēsim!: 1 Apmeklējumi
Izdegušo spuldžu savākšana: 1 Apmeklējumi
«Kā izdzīvot Latvijas reģionos?!»: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
Novada skolās: 1 Apmeklējumi
Kultūras mantojums: 1 Apmeklējumi
Vēstules uz bērza tāss: 1 Apmeklējumi
Brīdi pirms gadu mijas ...: 1 Apmeklējumi
Novusa dubultspēļu rezultāti: 1 Apmeklējumi
Dabas infrastruktūra nacionālajā parkā: 1 Apmeklējumi
Gunas Millersones gleznas vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Dundagas NVO pārstāvji Rīgā: 1 Apmeklējumi
Emocionāli bagātais koncerts: 1 Apmeklējumi
NVO ziņas: 1 Apmeklējumi
Paša audzētais — visgardākais: 1 Apmeklējumi
«Lībiešu krasta stāsti»: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā teritorijas plānotāju: 1 Apmeklējumi
Sporta svētki: 1 Apmeklējumi
Kapu svētki: 1 Apmeklējumi
Steķi — piestātne laivām un atmiņām: 1 Apmeklējumi
Autobusi atsāk braukt!: 1 Apmeklējumi
2012. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Gada publiskais pārskats: 1 Apmeklējumi
Dzīvesvietas izziņas: 1 Apmeklējumi
Zelta kāzu jubilāri!: 1 Apmeklējumi
Olimpiskās diena: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Dundaga — trešā labākā!: 1 Apmeklējumi
Pasaules ūdens dienā: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 1 Apmeklējumi
A/s «Latvenergo» sociālā atbalsta kampaņa: 1 Apmeklējumi
Ieskats tīmekļa ētikā: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Talka Dāvidpļavā: 1 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa Dundagā: 1 Apmeklējumi
Piedalāmies fotokonkursā!: 1 Apmeklējumi
Dundagas politiķi televīzijā: 1 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 1 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Uzvara volejbolā: 1 Apmeklējumi
Dundagas dejotāji saņēmuši ceļazīmi uz Dziesmu un deju svētkiem: 1 Apmeklējumi
Darbalaiks: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Volejbola sacensības «Dundadznieks 2013»: 1 Apmeklējumi
Lai skan dziesma Kolkā un Dundagā!: 1 Apmeklējumi
Hokejs Dundagā: 1 Apmeklējumi
Datu bāze uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Zolītes turnīrs: 1 Apmeklējumi
Jauns gads — jaunas uzvaras!: 1 Apmeklējumi
Saistošās izstādes bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Darba tirgus 2013. gadā: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Galda spēlēs: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
6. II dome bez elektrības: 1 Apmeklējumi
Apzinām Dundagas vēsturi: 1 Apmeklējumi
Vēja enerģija: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki